การเซ็ต header สำหรับSlides ใน Mathematica

hrdpic= ; (*รูปสำหรับใช้เป็น header:  copy มา paste ได้เลย*)
nb=CreateDocument[];
SetOptions[nb,DockedCells->{FEPrivate`FrontEndResource[“FEExpressions”,”SlideshowToolbar”],First[ToBoxes[TextCell[Row[{hrdpic}],TextAlignment->Left]]]}]

%d bloggers like this: