เปลี่ยนข้อความเมื่อเลื่อนเม้าส์ไปโดน

ตัวอย่าง code ง่ายๆในภาษา Wolfram เผื่อเป็นประโยชน์ครับ

OverviewMouseover[header_, subs_] := 
 CellPrint@
 Cell[BoxData[
  ToBoxes@Mouseover[
   Framed[Style[header, "OverviewSection"], 
    FrameMargins -> {{15, 15}, {5, 5}}, FrameStyle -> None, 
    RoundingRadius -> 5],
   
   Evaluate@
    If[subs == "", 
    Framed[Style[header, "OverviewSection", White], 
     FrameMargins -> {{15, 15}, {5, 5}}, FrameStyle -> None, 
     RoundingRadius -> 5, Background -> m8red[1]], 
    Row[{Framed[Style[header, "OverviewSection", White], 
      FrameMargins -> {{15, 15}, {5, 5}}, FrameStyle -> None, 
      RoundingRadius -> 5, Background -> m8red[1]], " » ", 
     Framed[Style[subs, "OverviewSection"], 
      FrameMargins -> {{15, 15}, {5, 5}}, FrameStyle -> m8red[1],
      RoundingRadius -> 5, Background -> White]}]]]], 
  "OverviewSection"]
%d bloggers like this: