แบบจำลองการแพร่กระจายเชื้อมาลาเรียในร่างกายผู้ป่วย

แบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับการแพร่กระจายเชื้อมาลาเรียในร่างกายผู้ป่วยนั้นมีผู้เสนออยู่หลายแบบครับแต่แบบที่ผมคิดว่ามันเจ๋งที่สุดก็คือแบบจำลองที่คิดโดย White NJ, Chapman D, Watt G. The effects of multiplication and synchronicity on the vascular distribution of parasites in falciparum malaria. Trans R Soc Trop Med Hyg. 1992;86(6):590-7. PubMed PMID: 1287908. ครับ

ตัวอย่างข้างล่างนี้ผมลองเอาแบบจำลองมาเปรียบเทียบกับข้อมูลจริงที่ได้จากผู้ป่วยครับ

ข้อมูลจากผู้ป่วยนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจครับ เพราะได้มาจากการเฝ้านับเชื้อมาลาเรียจากผู้ป่วยที่เป็นซิฟิลิสครับ ในสมัยก่อนผู้ป่วยที่เป็นซิฟิลิสจะถูกรักษาด้วยการทำให้ติดเชื้อมาลาเรียครับ คนที่คิดวิธีนี้ก็ได้รางวัลโนเบลด้วยนะครับ (https://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Wagner-Jauregg) สมัยนี้คงทำไม่ได้แล้ว เสี่ยงตายมากๆ

มาใช้ Mathematica ในการเรียนการสอนกัน ด้วยคำสั่ง Manipulate 3

จากตอนที่แล้ว เดี๋ยวผมจะพูดถึงการใช้งาน slider กับตัวควบคุมอื่นๆ ของ Manipulate ครับ

ดูตัวอย่างไปก่อนนะครับ

Manipulate[
Module[{anglegraph, maingraph},
anglegraph[th_, showtext_] := Show[
Graphics[{
{Lighter[Gray, 0.5], Circle[{0, 0}, 1]},
{Darker[Green, 0.2], Thick, Circle[{0, 0}, 1, {0, th}]},
{Lighter[Gray, 0.5], Line[{{0, 0}, {Cos[th], Sin[th]}}]},
{Red, Thick, Line[{{Cos[th], 0}, {Cos[th], Sin[th]}}]},
If[showtext,
Rotate[Text[
Style[N[Sin[th]], 11], {Cos[th] – 0.15, Sin[th]/2}],
3 Pi/2, {Cos[th] – 0.15, Sin[th]/2}], {}],
{Lighter[Red, 0.3], Dashing[Medium],
Line[{{Cos[th], Sin[th]}, {2, Sin[th]}}]}
}],
PlotRange -> 1, ImageSize -> 145, BaseStyle -> {12}, Axes -> True,
Ticks -> {{-1, 1}, {-1, 1}}, PlotRange -> {{-1, 1}, {-1, 1}},
PlotRangePadding -> 0.25];

maingraph[th_, showtext_] := Module[{},
Show[Plot[{Sin[x]}, {x, 0.0001, th},
PlotRange -> {{0, 2 Pi}, {-1, 1}},
PlotRangePadding -> {0, 0.25},
ImagePadding -> {{30, 12}, {0, 0}}, PlotRangeClipping -> False,
PlotStyle -> Gray,
Ticks -> {Table[{n Pi/4, n Pi/4}, {n, 0, 8}],
Table[n, {n, -1, 1, 1/2}]},
GridLines -> {Table[{n Pi/4, Lighter[Gray, 0.7]}, {n, -2, 8}],
Table[{n, Lighter[Gray, 0.7]}, {n, -1, 1, 1/2}]},
ImageSize -> {Automatic, 145}],
Graphics[{If[showtext,
Rotate[Text[Style[N[Sin[th]], 11], {th + 0.15, Sin[th]/2}],
3 Pi/2, {th + 0.15, Sin[th]/2}], {}],
{Lighter[Red, 0.3], Dashing[Medium],
Line[{{th, Sin[th]}, {-2, Sin[th]}}]},
{Darker[Green, 0.2], Thick, Line[{{0, 0}, {th, 0}}]},
{Red, Thick, Line[{{th, 0}, {th, Sin[th]}}]}
}], AspectRatio -> Automatic, BaseStyle -> {12}]];

DynamicModule[{pt = {Cos[ptctrl], Sin[ptctrl]}, pt2 = {ptctrl, 0}},
Labeled[Grid[{
{LocatorPane[Dynamic[pt,
{(pt = {Cos[pt2[[1]]], Sin[pt2[[1]]]}) &,
(pt = Normalize[#];
pt2 = {If[pt2 == {2 Pi, 0}, 2 Pi,
Mod[ArcTan[#[[1]], #[[2]]], 2 Pi]], 0}) &,
(pt = Normalize[#]; ptctrl = pt2[[1]]) &}],
Dynamic[
anglegraph[
If[pt2 == {2 Pi, 0}, 2 Pi,
Mod[ArcTan[pt[[1]], pt[[2]]], 2 Pi]], showvalue]]],
LocatorPane[Dynamic[pt2,
{(pt2 = {If[pt2 == {2 Pi, 0}, 2 Pi,
Mod[ArcTan[pt[[1]], pt[[2]]], 2 Pi]], 0}) &,
(pt2 = {#[[1]], 0}; pt = {Cos[#[[1]]], Sin[#[[1]]]}) &,
(pt2 = {#[[1]], 0}; ptctrl = #[[1]]) &}],
Dynamic[
maingraph[
If[pt2 == {2 Pi, 0}, 2 Pi,
Mod[ArcTan[pt[[1]], pt[[2]]], 2 Pi]], showvalue]]]}},
Spacings ->
0], {Row[{Style[“Illustrating “, “Label”, 20, Gray],
Text@Style[“sin(“, Red, 24],
Text@Style[“x”, Italic, Bold, Darker[Green, 0.3], 24],
Style[“)”, Red, 24]}],
Style[“”, 10, Lighter[Gray, 0.7], “Label”]}, {{Top,
Left}, {Bottom, Right}}]]
],
{{showvalue, False, “show value”}, {False, True}},
{{ptctrl, Pi/6, “angle”}, 0, 2 Pi},
TrackedSymbols :> {showvalue, ptctrl}]

ส่วนอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราสามารถลากเขียนกราฟได้ครับ

Manipulate[
points = If[Last[points] == p, points, points~Join~{p}];
ListLinePlot[points, PlotRange -> {{-100, 100}, {-100, 100}},
PlotLabel -> (“จำนวนจุด ” <> ToString@Length[points])],
Button[“Clear”, clear = True; points = {{0, 0}};
p = {0, 0};], {{p, {0, 0}}, Locator},
Initialization :> {
points = {{0, 0}};
clear = False;
}
]

 

Manipulate[Quiet@DynamicModule[{g=9.81,m=1.,deqns,xsol,ysol,times,periods,periodNumber},

deqns={(*parabolic*){a (1+x[t]^2) Derivative[2][x][t]==-\[Mu] Derivative[1][x][t]/m-x[t] (g+2 a Derivative[1][x][t]^2)},(*elliptic*){\[Mu] Derivative[1][x][t]/m+Derivative[2][x][t]==x[t] (-g Sqrt[1-x[t]^2]/a+Derivative[1][x][t]^2/(-1+x[t]^2))}};
{xsol,times}=Reap@NDSolveValue[{deqns[[i]],x[0]==.999,Derivative[1][x][0]==0,WhenEvent[x[t]==0,Sow[t]]},x,{t,tMax}];
ysol[t_]:={(*parabolic path*)a (xsol[t]^2-1),(*elliptic path*)-a Sqrt[1-xsol[t]^2]}[[i]];
periodNumber=Position[times[[1]],Nearest[times[[1]],tt][[1]]][[1,1]]-1;
periods=Differences[times[[1]]];
Column[{Row[{“swing# “,periodNumber,”: “,If[periodNumber!=0,periods[[periodNumber]],0],” seconds”}],Dynamic@Show[{Plot[{a (x^2-1),-a Sqrt[1-x^2]}[[i]],{x,-1,1},PlotStyle->Thick],Graphics[{Red,Disk[.98 {xsol[tt],ysol[tt]},.02]}]},AspectRatio->Automatic,ImageSize->400,PlotRange->{{-1,1},{-1.25,0.05}}]}]],{{i,1,”path”},{1->”parabolic”,2->”elliptic”},Setter},{{a,1},.5,1.25,.001,Appearance->”Labeled”},{{\[Mu],.15},0,.25,.01,Appearance->”Labeled”},Control[{{tt,0},0,.5 tMax,.01,Trigger,AnimationRate->1}],{{tMax,100},None}]

ตัวอย่างการใช้ Mathematica แก้ปัญหาแบบง่ายๆ

พอดีมีคนถามว่า
จะหาจำนวนนับที่เล็กที่สุด ที่มีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อต่อไปนี้ได้ยังไงครับ???
I
(1) ขึ้นต้นด้วยเลข 1
(2) เมื่อสลับตัวเลขหลักแรก (ซึ่งก็คือ 1) กับตัวเลขหลักสุดท้าย แล้วจำนวนใหม่มีค่าเป็น 3 เท่าของจำนวนเดิม
II
(1) ขึ้นต้นด้วยเลข 1
(2) เมื่อย้ายตัวเลขหลักแรก (ซึ่งก็คือ 1) ไปต่อหลังตัวเลขหลักสุดท้าย แล้วจำนวนใหม่มีค่าเป็น 3 เท่าของจำนวนเดิม

(http://www.pantip.com/cafe/wahkor/topic/X11362457/X11362457.html)

อันนี้เป็นคำสั่ง Mathematica แบบง่ายๆ ที่ลองเขียนเพื่อแก้ปัญหานี้
I
swapInt1[tmp_Integer] := FromDigits@ ReplacePart[IntegerDigits[tmp], {1 -> Last@IntegerDigits[tmp], Length@IntegerDigits[tmp] -> First@IntegerDigits[tmp]}]
Catch[If[swapInt1@# == 3*#, Throw[#]] & /@ Range[1, 1000000, 1]]
คำตอบที่ได้จะเป็น Null ทั้งหมด นั่นหมายความว่ามันไม่มีคำตอบ
II
swapInt2[tmp__Integer] := FromDigits@RotateLeft@IntegerDigits@tmp

Catch[If[swapInt2@# == 3*#, Throw[#]] & /@ Range[1, 1000000, 1]]

คำตอบที่ได้คือ 142857
————————————————

จาก http://www.pantip.com/cafe/wahkor/topic/X11435196/X11435196.html

เราเรียก 6 28 496 8128….
ว่าเป็นจำนวนสมบูรณ์
เพราะมันมีคุณสมบัติที่น่าสนใจคือ
6     มีตัวประกอบแท้คือ 1,2,3
6  = 1+2+3
28   มีตัวประกอบแท้คือ 1,2,4,7,14
28  = 1+2+4+7+14 28 = 1+2+3+4+5+6+7
496 มีตัวประกอบแท้คือ 1,2,4,8,16,31,62,124,248
496 = 1+2+4+8+16+31+62+124+248
496 = 1+2+3+…+31

โดยตัวเลขพวกนี้ มันมีนิยามว่า มันอยู่ในรูป 2n-1(2n-1) เมื่อ n เป็นจำนวนนับที่ทำให้  2n-1 เป็นจำนวนเฉพาะ ซึ่งจากนิยามนี้เองเราสามารถเขียนคำสั่ง Mathematica ง่ายๆเพื่อหาตัวเลขพวกนี้ได้ว่า

(# (# + 1))/2 & /@ Select[2^Range[100] – 1, PrimeQ]

(#(#+1))/2 นี้ได้มาจากการให้ (2n-1) = x –> 2n =x+1  ดังนั้น  2n-1= (x+1)/2

——————————————
จาก
http://www.pantip.com/cafe/wahkor/topic/X11494743/X11494743.html
http://www.pantip.com/cafe/wahkor/topic/X11495190/X11495190.html

มีเลขอยู่หกหลักที่ไม่เหมือนกันซักตัว
เลขชุดนี้สามารถถอดรากที่สองได้เป็นจำนวนเต็ม
เมื่อกลับเลขชุดนี้ ก็จะยังถอดรากที่สองได้เป็นจำนวนเต็มเหมือนเดิม
เช่น MINTLA —> ถอดรากได้เป็นจำนวนเต็ม       ALTNIM —> ถอดรากได้เป็นจำนวนเต็ม
ถามว่า มีจำนวนใดบ้างที่เข้ากฏนี้และมีกี่จำนวน
ตัวอย่าง Mathematica code สำหรับปัญหานี้
(* ตั้งแต่ 3 – 10 หลัก แบบไม่ซ้ำ *)
For[i = 3, i <= 10, i++,
Print[“==”, i “==”];
num = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
test = Select[Permutations[num, {i}], #[[1]] != 0 &];
For[j = 1, j <= Length@test, j++,
If[FractionalPart@N@Sqrt@FromDigits@test[[j]] == 0 &&
FractionalPart@N@Sqrt@FromDigits@Reverse@test[[j]] == 0,
Print[FromDigits@test[[j]]]]
] ]

==3 ==
169
961
==4 ==
1089
9801
==5 ==
12769
96721
==6 ==
==7 ==
1238769
9678321
==8 ==
==9 ==
==10==

—————————–
http://www.pantip.com/cafe/wahkor/topic/X11514071/X11514071.html

ABCDEF แทนจำนวนใดได้บ้าง?
กำหนดให้
(1) ABCDEF แทนจำนวนซึ่งมี 6 หลัก
(2) ตัวอักษรแต่ละตัว แทนเลขโดด 1 – 9 ซึ่งอาจซ้ำกันได้
(3) AB ถอดรากที่สองแล้วได้จำนวนเต็ม
(4) CD ถอดรากที่สองแล้วได้จำนวนเต็ม
(5) EF ถอดรากที่สองแล้วได้จำนวนเต็ม
(6) ABCDEF ถอดรากที่สองแล้วได้จำนวนเต็ม

ตัวอย่างคำสั่ง Mathematica สำหรับปัญหานี้ครับ
num = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
test = Tuples[num, 6];

For[j = 1, j <= Length@test, j++,
If[FractionalPart@N@Sqrt@FromDigits@test[[j, # ;; # + 1]] & /@ {1, 3, 5} == {0, 0, 0} &&
FractionalPart@N@Sqrt@FromDigits@test[[j]] == 0,
Print[FromDigits@test[[j]]]]
]

166464
646416

——–

จาก http://www.pantip.com/cafe/wahkor/topic/X12638167/X12638167.html

 

ทำด้วย Mathematica

NestList[Total[IntegerDigits[#]^3] &, ตัวเลขที่หารด้วย 3 ลงตัว, จำนวนรอบจากข้อ (2-4) ]

เช่น เริ่มที่เลข 3 จำนวน 10 รอบ NestList[Total[IntegerDigits[#]^3]&, 3, 10]

{3, 27, 351, 153, 153, 153, 153, 153, 153, 153, 153}

หรือ เริ่มที่เลข 123345 (ตามตัวอย่าง) 10 รอบ NestList[Total[IntegerDigits[#]^3]&, 123345, 10]

{123345, 252, 141, 66, 432, 99, 1458, 702, 351, 153, 153}

มันมาหยุดอยู่ที่ 153

 

P. falciparum in a patient during treatment with artesunate

หลังจากที่ดูของคนอื่นมานาน ก็เลยลองทำส่งบ้าง 🙂

มันเป็นโมเดลที่จำลองว่าปริมาณของเชื้อมาลาเรียในร่างกายของคนไข้จะเปลี่ยนไปอย่างไรระหว่างการรักษาด้วยยาอาทีซูเนท

http://demonstrations.wolfram.com/AModelOfPlasmodiumFalciparumPopulationDynamicsInAPatientDuri/

%d bloggers like this: