ใช้ neural network ทำ linear regression ง่ายๆใน ภาษา Wolfram

พอดีเมื่อวานมีพูดแนะนำเทคนิค neural network ในที่ทำงาน แล้วมีคนถามว่าใช้ทำ linear regression ได้ไหม ผมก็บอกว่าได้เลยทำให้ดูเป็นตัวอย่าง code ที่แชร์นี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมทำเมื่อวานครับ ซึ่งก็เริ่มด้วยการ generate ข้อมูลที่ดูเหมือนเป็นเส้นตรงมา จากนั้นก็สร้าง neural network โดยใช้ linear layer ที่มี input กับ output ค่าเดียว โดย loss function ที่ใช้คือ mean square จากกนั้นก็ใช้คำสั่ง NetTrain ในการหา weight กับ bias ของ linear layer จากนั้นก็ลอง plot เปรียบเทียบผลที่ได้กับคำสั่ง LinearModelFit

คำสั่ง NetTrain มันก็เหมือนกับ NMinimize กับ FindMinimum ที่จะหาจุดต่ำสุดของ Function ที่เราสนใจซึ่งในกรณีนี้ก็คือ mean square

ให้ค่าตัวแปร array, vector หรือ matrix ใน Stan

ไม่น่าเชื่อว่าจะไม่มีเขียนในเอกสารของ Stan

real x[3] = {1, 2, 3};
vector[3] y = [1, 2, 3];
matrix[3, 3] z = [[1, 2, 3],
         [4, 5, 6],
         [7, 8, 9]];

computer scientists vs computational scientists

ไปเจอมา ขำดี แต่มันก็จริงนะครับ 555

Computational scientists solve tomorrow’s problems with yesterday’s computers; computer scientists seem to do it the other way around.

– anonymous

ว่าด้วยเรื่อง Paclets ของภาษา Wolfram

เพิ่งอัพเดท Mathematica ไปใช้ 12.1 แล้วเจอเรื่อง paclet ที่เปลี่ยนไป (ในทางที่ดีขึ้น) เลยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟัง ขอแปะแหล่งข้อมูลไว้ก่อน

1. https://www.wolframcloud.com/obj/tgayley/Published/PacletDevelopment.nb

2. https://www.wolfram.com/broadcast/video.php?sx=paclet&v=2833

3. https://reference.wolfram.com/language/guide/Paclets.html

มาลองใช้ Stan แก้ปัญหา

พอดีว่าง ระหว่างรอผลคำนวณอะไรบางอย่าง ผมเห็นมีคนโพสท์ถามที่เวบพันทิปตามนี้ครับ

จากคำถามนี้เราสามารถที่จะใช้ Stan แก้ปัญหาได้ถ้าผมมองว่าการวัดเปรียบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน(จริง)กับที่ปรับปรุงขึ้นมานั้นในแต่ล่ะครั้งนั้นไม่ได้เกี่ยวกันเลย และค่าจากวัดของเครื่องที่ปรับปรุงนั้นมีการกระจายรอบค่าจากเครื่องมาตราฐานแบบ normal distribution โดยมีค่า standard deviation หรือ SD อยู่ค่าหนึ่งที่เป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพของเครื่อง อย่างเช่น จากข้อมูลที่ให้มาเมื่อวัดเทียบกับเครื่องมือจริงที่วัดได้ 2 แต่ค่าจากเครื่องปรับปรุงวัดมา 3 ครั้งได้ (1.8,2.1,1.9) เราจะสมมุติให้ทั้ง 3 ค่านี้กระจายรอบค่าใดค่าหนึ่ง โดยที่ ถ้าเราปรับปรุงได้เจ๋ง ค่าที่มันกระจายรอบนี้มันก็ควรจะได้เท่ากับค่าจากเครื่องจริงโดยที่มีค่า SD น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ในความเป็นจริงก็จะมีผลผันผวนหรือerrorต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้อง ที่ผมจะทำให้ดูนี้เราจะลองใช้โปรแกรมอย่าง Stan มาช่วยหาดูว่าค่ากลางที่เครื่องปรับปรุงหรือสร้างขึ้นมานั้นมันกระจายรอบในแต่ล่ะครั้งของการวัดมันคือค่าอะไรและมี SD เท่าใด

ผมใช้โปรแกรมที่ชื่อ Stan ในภาษา R ผ่าน library ที่เรียกว่า rstan ครับ ด้านล่างนี้ก็เป็น code ที่ผมใช้กับปัญหานี้ครับ

#โหลด library ที่จะใช้งานครับ 
#ในที่นี้มี 2 ตัวคือ rstan กับ bayesplot (ใช้วาดกราฟสรุปผล)
library(rstan)
library(bayesplot)

#เตรียมข้อมูล โดยผมแยกตามค่าของเครื่องจริง
data <- list(
 ob2 = c(1.8,2.1,1.9),
 ob3 = c(3.2,3.0,3.2),
 ob4 = c(3.9,4.3,4.4),
 ob5 = c(5.0, 5.2, 5.5),
 ob6 = c(6.1,5.9,6.5),
 n=3
)

# code ของโมเดล
model <- "
data{
   //จำแหนกประเภทของตัวแปรของข้อมูล ว่าเป็นเลขจำนวนเต็มหรือทศนิยม พร้อมกำหนดขนาด
    int<lower=1> n; 
	real ob2[n];
	real ob3[n];
	real ob4[n];
	real ob5[n];
	real ob6[n];
}
parameters{
// กำหนดประเภทของตัวแปรที่จะใช้ในโมเดล ซึ่งในที่นี้คือค่ากลางที่ข้อมูลมันกระจายรอบ ซึ่งแบ่งตามค่าจริง
// sig เป็นค่า SD 
	real ob2mu;
	real ob3mu;
	real ob4mu;
	real ob5mu;
	real ob6mu;
	real<lower=0> sig;
}
model{
//กำหนดว่าค่ากลางมันและSD อยู่ในช่วงไหน จากการกระจายแบบไหน 
//ซึ่งในที่นี้ผมให้มันมาจาก uniform distribution โดยใส่ช่วงที่คิดว่าค่ามันจะอยู่ในนั้น
	sig ~ uniform(0,3);
	ob2mu ~ uniform(0,7);
	ob3mu ~ uniform(0,7);
	ob4mu ~ uniform(0,7);
	ob5mu ~ uniform(0,7);
	ob6mu ~ uniform(0,7);

// กำหนดให้ค่าที่วัดมาในแต่ล่ะค่าจริงกระจายแบบ normal รอบค่ากลางอันหนึ่ง
	ob2 ~ normal(ob2mu, sig);
	ob3 ~ normal(ob3mu, sig);
	ob4 ~ normal(ob4mu, sig);
	ob5 ~ normal(ob5mu, sig);
	ob6 ~ normal(ob6mu, sig);
 
}
"
fit <- stan(model_code=model, data = data, iter = 10000)

ผลลัพท์ที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับ

เห็นได้ว่าค่ากลางหรือ median ที่ 50% นั้นค่อนข้างจะใกล้กับค่าจริงคือ เช่นที่ค่าจริง = 2 เครื่องปรับปรุงทำได้ 1.93(95%CI: (1.63,2.24)) หรือที่ 6 เครื่องปรับปรุงทำได้ที่ 6.15 (CI: (5.86,6.48)) และ SD = 0.25 CI: (0.17-0.44)

posterior <- as.matrix(fit)
plot_title <- ggtitle("Posterior distributions",
           "with medians and 95% intervals")
mcmc_areas(posterior,
      pars = c("ob2mu","ob3mu","ob4mu","ob5mu","ob6mu", "sig" ),
      prob = 0.95) + plot_title
ตัวอย่างการกระจายของค่าที่ได้
posterior2 <- extract(fit, inc_warmup = T, permuted = FALSE)

color_scheme_set("mix-blue-pink")
p <- mcmc_trace(posterior2, pars = c("ob2mu","ob3mu","ob4mu","ob5mu","ob6mu", "sig" ), 
        n_warmup = 5000,
        facet_args = list(nrow = 6, labeller = label_parsed))
p + facet_text(size = 15)

จากกราฟการกระจายที่ได้จะเห็นได้ว่าผมใส่เป็น uniform distribution ที่ช่วงระหว่าง 0-7 เลยแต่ผลลัพท์ที่ได้เป็น normal distribution ครับ

chains ของแต่ล่ะตัวแปร