word cloud ภาษาไทยใน R

ตัวอย่างการทำเมฆกลุ่มคำใน R ครับ (Windows10 + R > 3.2 + RStudio 0.99.903)

library ที่จะใช้มีสองตัวคือ RLongLexTo (ดูวิธีติดตั้งที่ https://github.com/slphyx/RLongLexTo) กับ wordcloud2 (https://github.com/Lchiffon/wordcloud2)

library(RLongLexTo)
library(wordcloud2)

เซ็ต LC_CTYPE ให้ใช้ภาษาไทยครับ

Sys.setlocale("LC_CTYPE","Thai")

จากนั้นก็สร้างtext file ของข้อความที่ต้องการสร้างเมฆกลุ่มคำ ในที่นี้ผมcopyข้อความมาจาก http://king.kapook.com/royal_words_2545.php แล้วสร้างเป็นไฟล์ชื่อtest.txt อันนี้ทำง่ายๆเลยครับโดยการลากเม้าส์ ไฮไลท์ข้อความที่ต้องการบนweb browser (MS Edge) แล้วกด ctlr+c เพื่อcopy แล้วก็เอาไปวางในnotepad (ctrl+v) แล้วก็save โดยที่ตอนเซฟผมเลือก Encoding เป็น ANSI จากนั้นก็ใช้คำสั่ง RLongLexToF เพื่อทำการแยกคำโดยคำสั่งนี้จะสร้างไฟล์outputออกมา(ผมให้ชื่อ outtest.txt ครับ) โดยที่แต่ล่ะคำจะแยกกันโดยมีเครื่องหมาย “|” คั่นอยู่

RLongLexToF(inputfilename = "test.txt",outputfilename = "outtest.txt")

จากนั้นก็อ่านไฟล์ที่แยกคำแล้วมาสร้างเป็นvector ตามนี้ครับ

outtxt<-as.vector(strsplit(readLines("outtest.txt"),"[|]")[[1]])

พอได้vectorของแต่ล่ะคำแล้วก็สร้าง data frame สำหรับนับว่าแต่ล่ะคำนั้นมีความถี่หรือมีจำนวนเท่าใด

wordfreq<-as.data.frame(table(outtxt))

จากนั้นก็เอาตัวแปรสำหรับเก็บความถึ่ของคำนี้ไปสร้างwordcloudได้เลยครับ

wordcloud2(wordfreq,color = "random-light",shape = 'star',backgroundColor = "black")

star

ส่วนอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างครับ โดยที่ไฟล์ข้อความผมcopyมาจาก http://king.kapook.com/royal_words_2548.php

RLongLexToF(inputfilename = "test2.txt",outputfilename = "outtest2.txt")
outtxt2<-as.vector(strsplit(readLines("outtest2.txt"),"[|]")[[1]])

wordfreq2<-as.data.frame(table(outtxt2))
wordcloud2(wordfreq2)

cloud2

maemod (แม่มด)

ผมเขียน R package ชื่อ maemod สำหรับช่วยให้คนเพิ่งเริ่มเรียนรู้ใช้งาน R และอยากจะแก้สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น (ordinary differential equation: ode) ใน R ให้ทำได้ง่ายขึ้นครับ โดยที่ผู้ใช้งานก็เพียงเขียนสมการ ODE (ในรูปแบบคำสั่งของ R), ค่าของตัวแปรพารามิเตอร์ และค่าเริ่มต้นต่าง ๆ ของสมการ ตามตัวอย่างนี้ครับ
1. สร้างไฟล์สมมุติชื่อ test.txt ที่มีสมการตามนี้ครับ

!Equations
 dY1<-Y2
 dY2<-a*sin(Y1)+sin(t)
 
!Parameters
 a= -1.0
 
!Inits
 Y1=0,Y2=0
 
!Outputs
 c(dY1,dY2)
 
!ExtraFunctions

!Plots
!MAEMOD_End

โดยที่บรรทัดที่อยู่ถัดจาก !Equations คือสมการ ode, !Parameters คือค่าของตัวแปรต่าง ๆ, !Inits ค่าเริ่มต้นของแต่ล่ะสมการ ode, !Outputs คือlistของoutputที่ต้องการโดยที่คอลัมน์แรกซึ่งคือค่าของเวลาจะถูกเพิ่มเข้าไปอัตโนมัติเสมอ, !ExtraFunctions ในกรณีที่มี function หรือตัวแปรพิเศษก็สามารถใส่ในส่วนนี้ได้ครับ และสุดท้าย !MAEMOD_End เป็นตัวบอกว่าสมการหรือค่าต่างๆสิ้นสุดที่บรรทัดนี้ครับ พูดง่ายๆก็คือมีคีย์เวิร์ด อยู่ 6 คำคือ !Equations, !Parameters, !Inits, !Outputs, !ExtraFunctions และ !MAEMOD_End ครับ ไม่จำเป็นต้องเรียงตามลำดับนี้นะครับ อันจะขึ้นก่อนหลังก็ได้
2. วิธีรันก็เพียงใช้คำสั่ง maemod.ode เช่น
ต้องการจะคำนวณสมการข้างบนโดยที่ ค่า t เริ่มต้นที่ 0 เพิ่มขึ้นที่ล่ะ 0.1 จนถึง 20*pi

out<-maemod.ode(input.filename = "test.txt",timegrid = seq(0,20*pi,0.1))
head(out)  time Y1 Y2 
[1,] 0.0 0.0000000000 0.000000000 
[2,] 0.1 0.0001663662 0.004991383 
[3,] 0.2 0.0013277223 0.019866019 
[4,] 0.3 0.0044590899 0.044327146 
[5,] 0.4 0.0104962890 0.077883467 
[6,] 0.5 0.0203162441 0.119856470
plot(out[,c(2,3)],col="red")

heart

อีกตัวอย่างครับ สำหรับแก้สมการลอเร้นซ์   แต่แทนที่จะเซฟสมการและพารามิเตอร์ใน text file เราสามารถสร้างเป็นตัวแปรเก็บข้อความของระบบที่มีตัวแปรต่างๆได้ตามนี้เลยครับ (สังเกตุตัวแปรที่ชื่อ Lorenz ครับ)

library(scatterplot3d)
library(maemod)
lorenz<-"
 !Equations
 dx<-sigma*(y-x)
 dy<-x*(rho-z)-y
 dz<-x*y-beta*z
 
 !Parameters
 sigma=10, beta=2.66666, rho=28
 
 !Inits
 x=-10, y=-12, z=30.05
 
 !Outputs
 c(dx,dy,dz)

 !Plots
 !ExtraFunctions
 
 !MAEMOD_End
 "
lorenzout<-maemod.ode(input.text = lorenz, timegrid = seq(0,30,0.01))

scatterplot3d(lorenzout[,c(2,3,4)],type = 'l')

lorenzถ้าสนใจอยากติดตั้ง package นี้ก็สามารถทำได้ตามนี้เลยครับ

 library(devtools)
 install_github("slphyx/maemod")

code ทั้งหมดอยู่ที่ https://github.com/slphyx/maemod ครับ

จริงๆแล้วใน maemod นี้เราสามารถเลือกใช้ methods ต่างๆ เช่น lsoda, rk4 และอื่นๆอีกมากมาย สำหรับแก้ระบบสมการอนุพันธ์นี้ได้ครับ โดยวิธีการเลือกใช้ methods เหล่านี้สามารถดูได้ที่ package deSolve (http://desolve.r-forge.r-project.org/index.html) เลยครับเพราะค่าพารามิเตอร์สำหรับmethods ต่างๆนี้จะถูกส่งไปเรียกจาก deSolve อีกทีครับ

หากอยากช่วยเขียนปรับปรุงก็ Pull requests หรือ Fork ได้เลยครับ

ความยาวของตัวอักษรที่ R console จะรับได้ในหนึ่งคำสั่ง

กำลังเขียน library ที่แปลงสมการ ode เป็นfunctionใน R ปรากฏว่าระหว่างที่ทดสอบสมการซึ่งยาวพอสมควร(ประมาณ 40 สมการ) function ที่เขียนไม่สามารถทำตามที่สั่งได้ มีบางส่วนของสมการถูกตัดไป เลยค้นข้อมูลเจอว่า console ของ R จะ limit ความยาวของคำสั่งไว้ที่ 4095 bytes (ไม่ใช่จำนวนตัวอักษร)

https://cran.r-project.org/doc/manuals/R-intro.html#R-commands_003b-case-sensitivity-etc