สมการชูสามนิ้ว

เห็นน้องๆสร้างสมการคณิตศาสตร์กันเป็นรูปมือกันผมเลยลองเล่นบ้าง เป็นรูปมือชู 3 นิ้ว (พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หรือเปล่า ?)

สมการที่ผมหามาได้มีหน้าตาตามนี้ครับ *มีคนถามมาว่าหามายังไง เดี๋ยว​มาอธิบายให้ครับหลักๆก็อาศัย Fourier series และภาพต้นฉบับก็เอามาจากเวบ https://www.123rf.com/stock-photo/three_finger.html?sti=lei4tdvr1lskwqekk0| ครับ

h3Function[
 t_] := {((30359/31 - 1/17 Sin[23/15 - 16 t] - 
    4/43 Sin[55/36 - 12 t] - 6/23 Sin[29/19 - 9 t] - 
    13/36 Sin[36/23 - 8 t] - 20/31 Sin[39/25 - 6 t] - 
    33/43 Sin[31/20 - 5 t] - 3091/309 Sin[36/23 - 2 t] - 
    92/29 Sin[36/23 - t] + 27/40 Sin[69/44 + 3 t] + 
    9/44 Sin[29/18 + 4 t] + 8/19 Sin[68/43 + 7 t] + 
    2/35 Sin[164/35 + 10 t] + 4/21 Sin[59/37 + 11 t] + 
    1/78 Sin[151/101 + 13 t] + 4/47 Sin[70/43 + 14 t] + 
    2/29 Sin[55/34 + 15 t] + 2/19 Sin[53/33 + 17 t] + 
    2/27 Sin[18/11 + 18 t] + 1/25 Sin[43/27 + 19 t] + 
    1/31 Sin[41/25 + 20 t] + 2/23 Sin[73/45 + 21 t] + 
    1/52 Sin[45/26 + 22 t] + 1/24 Sin[115/72 + 23 t] + 
    1/29 Sin[49/29 + 24 t] + 2/39 Sin[57/35 + 25 t] + 
    1/81 Sin[37/22 + 26 t] + 1/27 Sin[28/17 + 27 t] + 
    1/49 Sin[77/46 + 28 t] + 1/36 Sin[18/11 + 29 t] + 
    1/131 Sin[33/19 + 30 t] + 1/36 Sin[118/71 + 31 t] + 
    1/95 Sin[37/22 + 32 t] + 1/58 Sin[18/11 + 33 t] + 
    1/148 Sin[85/48 + 34 t] + 1/51 Sin[29/18 + 35 t] + 
    1/223 Sin[50/27 + 36 t] + 1/73 Sin[44/27 + 37 t] + 
    1/183 Sin[66/37 + 38 t] + 1/68 Sin[49/30 + 39 t] + 
    1/373 Sin[44/23 + 40 t] + 1/82 Sin[50/31 + 41 t] + 
    1/222 Sin[19/11 + 42 t]) UnitStep[
    15 \[Pi] - t] UnitStep[-11 \[Pi] + t] + (82913/46 - 
    6/31 Sin[12/25 - 34 t] - 2/17 Sin[45/31 - 28 t] - 
    2/7 Sin[21/16 - 26 t] - 15/22 Sin[26/35 - 17 t] - 
    97/39 Sin[69/44 - 9 t] - 116/31 Sin[19/39 - 8 t] - 
    281/108 Sin[57/41 - 7 t] - 138/31 Sin[20/53 - 6 t] - 
    864/23 Sin[31/21 - 2 t] + 13015/73 Sin[39/17 + t] + 
    2183/38 Sin[231/68 + 3 t] + 473/59 Sin[118/47 + 4 t] + 
    253/35 Sin[53/15 + 5 t] + 88/63 Sin[142/41 + 10 t] + 
    39/77 Sin[103/38 + 11 t] + 61/33 Sin[107/33 + 12 t] + 
    32/23 Sin[17/9 + 13 t] + 2/23 Sin[54/25 + 14 t] + 
    5/16 Sin[451/450 + 15 t] + 5/11 Sin[6/53 + 16 t] + 
    9/29 Sin[37/9 + 18 t] + 3/16 Sin[173/38 + 19 t] + 
    3/7 Sin[198/61 + 20 t] + 8/21 Sin[37/15 + 21 t] + 
    7/26 Sin[59/33 + 22 t] + 7/31 Sin[57/65 + 23 t] + 
    1/6 Sin[14/29 + 24 t] + 9/34 Sin[5/16 + 25 t] + 
    3/32 Sin[445/99 + 27 t] + 13/66 Sin[131/34 + 29 t] + 
    7/29 Sin[103/40 + 30 t] + 3/31 Sin[100/99 + 31 t] + 
    2/41 Sin[37/16 + 32 t] + 3/20 Sin[13/28 + 33 t] + 
    9/50 Sin[23/5 + 35 t] + 2/23 Sin[105/23 + 36 t] + 
    3/28 Sin[310/67 + 37 t] + 2/15 Sin[143/45 + 38 t] + 
    4/33 Sin[48/29 + 39 t] + 1/20 Sin[34/57 + 40 t] + 
    1/32 Sin[125/43 + 41 t] + 3/37 Sin[49/44 + 42 t]) UnitStep[
    11 \[Pi] - t] UnitStep[-7 \[Pi] + t] + (28702/23 - 
    4/39 Sin[33/23 - 42 t] - 53/37 Sin[51/76 - 40 t] - 
    4/21 Sin[26/43 - 38 t] - 77/37 Sin[7/25 - 33 t] - 
    5/41 Sin[77/58 - 32 t] - 106/77 Sin[20/19 - 29 t] - 
    71/19 Sin[23/24 - 27 t] - 97/42 Sin[3/28 - 26 t] - 
    127/17 Sin[11/26 - 20 t] - 42/19 Sin[10/71 - 19 t] - 
    142/31 Sin[49/45 - 17 t] - 465/29 Sin[23/20 - 14 t] - 
    418/37 Sin[1/14 - 13 t] - 51/25 Sin[37/29 - 12 t] - 
    365/53 Sin[34/27 - 9 t] - 6795/137 Sin[19/36 - 7 t] - 
    241/16 Sin[11/28 - 6 t] - 5584/29 Sin[19/39 - 2 t] + 
    21149/52 Sin[49/11 + t] + 1701/17 Sin[29/35 + 3 t] + 
    862/35 Sin[26/9 + 4 t] + 667/28 Sin[92/25 + 5 t] + 
    577/78 Sin[79/44 + 8 t] + 193/18 Sin[1/27 + 10 t] + 
    178/27 Sin[71/19 + 11 t] + 359/57 Sin[34/33 + 15 t] + 
    135/38 Sin[91/24 + 16 t] + 91/44 Sin[111/31 + 18 t] + 
    160/29 Sin[118/27 + 21 t] + 84/29 Sin[9/40 + 22 t] + 
    52/19 Sin[114/37 + 23 t] + 113/46 Sin[161/36 + 24 t] + 
    10/33 Sin[2977/744 + 25 t] + 27/16 Sin[37/11 + 28 t] + 
    39/20 Sin[77/31 + 30 t] + 7/9 Sin[51/13 + 31 t] + 
    47/34 Sin[145/31 + 34 t] + 14/29 Sin[86/39 + 35 t] + 
    29/28 Sin[532/145 + 36 t] + 37/28 Sin[80/43 + 37 t] + 
    3/16 Sin[10/13 + 39 t] + 5/26 Sin[35/17 + 41 t]) UnitStep[
    7 \[Pi] - t] UnitStep[-3 \[Pi] + t] + (40485/29 - 
    255/23 Sin[2/21 - 23 t] - 1023/40 Sin[25/16 - 16 t] - 
    148/11 Sin[47/31 - 15 t] - 1781/43 Sin[27/34 - 10 t] - 
    9508/15 Sin[48/37 - t] + 3391/22 Sin[17/25 + 2 t] + 
    2003/35 Sin[22/19 + 3 t] + 3390/61 Sin[89/21 + 4 t] + 
    3313/25 Sin[82/27 + 5 t] + 671/8 Sin[70/41 + 6 t] + 
    574/13 Sin[58/35 + 7 t] + 1293/16 Sin[78/67 + 8 t] + 
    1462/37 Sin[17/21 + 9 t] + 727/32 Sin[96/23 + 11 t] + 
    1747/37 Sin[367/100 + 12 t] + 68/3 Sin[45/91 + 13 t] + 
    1063/31 Sin[41/35 + 14 t] + 54/11 Sin[55/16 + 17 t] + 
    165/8 Sin[224/225 + 18 t] + 135/38 Sin[1/18 + 19 t] + 
    583/63 Sin[113/24 + 20 t] + 205/23 Sin[220/73 + 21 t] + 
    461/33 Sin[7/18 + 22 t] + 53/5 Sin[99/23 + 24 t] + 
    102/25 Sin[82/47 + 25 t] + 63/11 Sin[31/16 + 26 t] + 
    224/27 Sin[117/25 + 27 t] + 121/16 Sin[58/33 + 28 t] + 
    49/9 Sin[21/17 + 29 t] + 107/50 Sin[3/7 + 30 t] + 
    38/9 Sin[139/34 + 31 t] + 55/23 Sin[46/19 + 32 t] + 
    136/39 Sin[44/29 + 33 t] + 13/7 Sin[14/39 + 34 t] + 
    11/3 Sin[26/15 + 35 t] + 285/89 Sin[118/29 + 36 t] + 
    28/19 Sin[13/17 + 37 t] + 53/35 Sin[89/34 + 38 t] + 
    18/19 Sin[114/47 + 39 t] + 39/44 Sin[9/13 + 40 t] + 
    16/29 Sin[185/52 + 41 t] + 69/26 Sin[56/33 + 42 t]) UnitStep[
    3 \[Pi] - t] UnitStep[\[Pi] + t]) UnitStep[Sqrt[
  Sign[Sin[t/
   2]]]], ((-(248369/91) - 1/102 Sin[127/85 - 28 t] - 
    1/31 Sin[59/38 - 18 t] - 1/110 Sin[71/47 - 12 t] - 
    11/28 Sin[57/37 - 5 t] - 3/5 Sin[69/44 - 4 t] - 
    903/139 Sin[36/23 - 2 t] - 773/119 Sin[47/30 - t] + 
    55/23 Sin[41/26 + 3 t] + 9/64 Sin[57/35 + 6 t] + 
    13/23 Sin[65/41 + 7 t] + 1/21 Sin[71/42 + 8 t] + 
    17/37 Sin[27/17 + 9 t] + 18/47 Sin[29/18 + 10 t] + 
    11/40 Sin[51/32 + 11 t] + 5/19 Sin[53/33 + 13 t] + 
    3/16 Sin[21/13 + 14 t] + 3/35 Sin[71/44 + 15 t] + 
    6/37 Sin[47/29 + 16 t] + 2/9 Sin[21/13 + 17 t] + 
    1/19 Sin[139/87 + 19 t] + 1/13 Sin[41/25 + 20 t] + 
    1/113 Sin[37/24 + 21 t] + 1/231 Sin[55/29 + 22 t] + 
    1/12 Sin[34/21 + 23 t] + 1/213 Sin[119/27 + 24 t] + 
    1/199 Sin[41/29 + 25 t] + 1/131 Sin[71/41 + 26 t] + 
    1/57 Sin[28/17 + 27 t] + 1/45 Sin[57/35 + 29 t] + 
    1/98 Sin[22/13 + 30 t] + 1/69 Sin[28/17 + 31 t] + 
    1/836 Sin[91/20 + 32 t] + 1/53 Sin[18/11 + 33 t] + 
    1/246 Sin[64/35 + 34 t] + 1/79 Sin[51/32 + 35 t] + 
    1/126 Sin[44/25 + 36 t] + 1/54 Sin[18/11 + 37 t] + 
    1/306 Sin[65/34 + 38 t] + 1/66 Sin[18/11 + 39 t] + 
    1/171 Sin[97/54 + 40 t] + 1/80 Sin[77/47 + 41 t] + 
    1/212 Sin[79/45 + 42 t]) UnitStep[
    15 \[Pi] - t] UnitStep[-11 \[Pi] + t] + (-(27062/15) - 
    1/21 Sin[49/39 - 42 t] - 1/12 Sin[29/68 - 36 t] - 
    3/22 Sin[12/19 - 33 t] - 2/33 Sin[16/21 - 30 t] - 
    1/15 Sin[2/19 - 27 t] - 3/35 Sin[1/325 - 24 t] - 
    9/20 Sin[58/37 - 19 t] - 30/89 Sin[59/42 - 16 t] - 
    13/24 Sin[22/19 - 13 t] - 16/21 Sin[32/25 - 10 t] + 
    7171/19 Sin[48/29 + t] + 118/5 Sin[39/14 + 2 t] + 
    8283/202 Sin[49/32 + 3 t] + 276/31 Sin[149/36 + 4 t] + 
    245/19 Sin[71/32 + 5 t] + 116/55 Sin[39/22 + 6 t] + 
    8/13 Sin[68/41 + 7 t] + 51/35 Sin[61/19 + 8 t] + 
    13/14 Sin[29/37 + 9 t] + 35/61 Sin[83/25 + 11 t] + 
    19/22 Sin[37/35 + 12 t] + 14/23 Sin[41/18 + 14 t] + 
    13/30 Sin[10/19 + 15 t] + 7/34 Sin[20/7 + 17 t] + 
    13/38 Sin[4/47 + 18 t] + 13/42 Sin[115/41 + 20 t] + 
    13/40 Sin[25/63 + 21 t] + 5/31 Sin[108/25 + 22 t] + 
    17/67 Sin[103/69 + 23 t] + 2/37 Sin[142/33 + 25 t] + 
    2/23 Sin[72/25 + 26 t] + 5/32 Sin[203/53 + 28 t] + 
    3/22 Sin[29/14 + 29 t] + 3/25 Sin[116/37 + 31 t] + 
    6/41 Sin[20/19 + 32 t] + 1/12 Sin[105/31 + 34 t] + 
    3/29 Sin[28/23 + 35 t] + 3/34 Sin[239/60 + 37 t] + 
    4/33 Sin[67/36 + 38 t] + 2/27 Sin[4/31 + 39 t] + 
    2/41 Sin[35/12 + 40 t] + 2/19 Sin[11/17 + 41 t]) UnitStep[
    11 \[Pi] - t] UnitStep[-7 \[Pi] + t] + (-(256299/275) - 
    7/16 Sin[4/35 - 40 t] - 31/29 Sin[7/22 - 39 t] - 
    16/31 Sin[7/22 - 34 t] - 28/23 Sin[29/32 - 33 t] - 
    34/19 Sin[27/26 - 31 t] - 47/25 Sin[21/37 - 27 t] - 
    183/64 Sin[13/15 - 26 t] - 697/209 Sin[13/16 - 20 t] - 
    103/27 Sin[22/51 - 19 t] - 41/42 Sin[4/23 - 15 t] - 
    271/53 Sin[3/43 - 14 t] - 207/38 Sin[59/60 - 13 t] - 
    286/23 Sin[22/27 - 11 t] - 517/54 Sin[33/65 - 8 t] - 
    171/22 Sin[13/30 - 7 t] - 7885/34 Sin[22/59 - t] + 
    8146/43 Sin[28/27 + 2 t] + 10347/22 Sin[28/13 + 3 t] + 
    7433/38 Sin[11/38 + 4 t] + 3353/72 Sin[37/20 + 5 t] + 
    331/46 Sin[170/37 + 6 t] + 1573/131 Sin[37/27 + 9 t] + 
    1999/41 Sin[63/40 + 10 t] + 173/31 Sin[35/32 + 12 t] + 
    656/101 Sin[49/29 + 16 t] + 437/32 Sin[23/22 + 17 t] + 
    114/23 Sin[4 + 18 t] + 71/20 Sin[3/22 + 21 t] + 
    84/37 Sin[69/32 + 22 t] + 143/43 Sin[61/35 + 23 t] + 
    231/68 Sin[5/22 + 24 t] + 92/55 Sin[112/33 + 25 t] + 
    3/2 Sin[1/7 + 28 t] + 41/18 Sin[55/27 + 29 t] + 
    59/46 Sin[153/76 + 30 t] + 16/35 Sin[1/10 + 32 t] + 
    26/77 Sin[8/33 + 35 t] + 50/41 Sin[45/23 + 36 t] + 
    13/25 Sin[8/3 + 37 t] + 40/37 Sin[346/77 + 38 t] + 
    7/34 Sin[37/30 + 41 t] + 1/3 Sin[46/15 + 42 t]) UnitStep[
    7 \[Pi] - t] UnitStep[-3 \[Pi] + t] + (-(43691/25) - 
    108/35 Sin[30/29 - 40 t] - 118/43 Sin[29/22 - 39 t] - 
    89/25 Sin[6/17 - 35 t] - 278/101 Sin[11/37 - 32 t] - 
    89/24 Sin[11/36 - 30 t] - 338/49 Sin[93/94 - 26 t] - 
    155/14 Sin[1/19 - 23 t] - 520/27 Sin[25/34 - 18 t] - 
    3729/233 Sin[15/13 - 17 t] - 1935/22 Sin[59/38 - 13 t] - 
    1624/33 Sin[31/23 - 9 t] - 299/12 Sin[26/43 - 6 t] - 
    8789/23 Sin[36/37 - 4 t] - 794/7 Sin[15/41 - 3 t] - 
    19163/23 Sin[43/36 - 2 t] + 24528/29 Sin[97/30 + t] + 
    2255/24 Sin[144/37 + 5 t] + 29915/277 Sin[233/58 + 7 t] + 
    1494/35 Sin[71/95 + 8 t] + 991/22 Sin[65/14 + 10 t] + 
    3579/61 Sin[31/27 + 11 t] + 537/32 Sin[106/57 + 12 t] + 
    463/42 Sin[18/55 + 14 t] + 1027/29 Sin[31/35 + 15 t] + 
    362/17 Sin[46/13 + 16 t] + 88/27 Sin[131/28 + 19 t] + 
    91/37 Sin[173/39 + 20 t] + 374/29 Sin[48/25 + 21 t] + 
    253/24 Sin[155/33 + 22 t] + 227/33 Sin[1/608 + 24 t] + 
    75/37 Sin[49/30 + 25 t] + 242/23 Sin[249/56 + 27 t] + 
    133/18 Sin[7/5 + 28 t] + 54/25 Sin[1/358 + 29 t] + 
    49/31 Sin[109/28 + 31 t] + 50/33 Sin[1/22 + 33 t] + 
    7/5 Sin[40/43 + 34 t] + 214/55 Sin[89/24 + 36 t] + 
    241/43 Sin[12/25 + 37 t] + 20/13 Sin[280/279 + 38 t] + 
    105/79 Sin[53/19 + 41 t] + 87/26 Sin[65/37 + 42 t]) UnitStep[
    3 \[Pi] - t] UnitStep[\[Pi] + t]) UnitStep[Sqrt[
  Sign[Sin[t/2]]]]}

ทดลอง plot

Leave a Reply