เรียกใช้งาน Wolfram Engine จาก C#

ผมทำตัวอย่างง่ายๆสำหรับการเรียกใช้ภาษาวุลแฟลมซึ่งเป็นภาษาหลักของ wolfram engine หรือ Mathematica จากภาษา C# หรือ .Net ที่

https://github.com/slphyx/callWLfrom.NET

Leave a Reply

%d bloggers like this: