Makefile สำหรับใช้กับ แพ็คเกจที่ใช้ RcppArmadillo

พอดีว่าเขียนแพ็คเกจที่มีเรียกใช้งาน armadillo ใน Rcpp แล้วมีปัญหาเวลา compile ในเรื่องของ linking

คำแนะนำที่เจอบ่อยๆก็คือให้สร้างไฟล์ Makefile หรือ Makefile.win ไว้ที่เดียวกันกับ src โดยที่ใน Makefile ก็มีการประกาศตัวแปรตามข้างล่างนี้เลยครับ

CXX_STD = CXX11

PKG_CXXFLAGS = $(SHLIB_OPENMP_CXXFLAGS) 

PKG_LIBS = $(SHLIB_OPENMP_CXXFLAGS) $(LAPACK_LIBS) $(BLAS_LIBS) $(FLIBS)

หรือแต่ถ้าไม่อยากให้มีปัญหานี้ตั้งแต่แรกก็ให้ใช้ Rcpp แล้วก็สร้างแพ็คเกจจากตัวอย่างที่เขาทำไว้แล้วจากคำสั่ง RcppArmadillo.package.skeleton ครับ

%d bloggers like this: