ปัญหา unlock_solver จาก แพ็คเกจ deSolve

ถ้าใครที่เจอปัญหา unlock solver ตอนที่ใช้คำสั่งพวก ode solver จาก แพ็คเกจ deSolve เช่น

Error in .C(“unlock_solver”) :
“unlock_solver” not resolved from current namespace (deSolve)

 

ให้ลองแก้ปัญหาโดยโหลด deSolve ด้วยคำสั่งนี้แทนครับ

library.dynam.unload(“deSolve”, libpath=paste(.libPaths()[1], “//deSolve”, sep=””))
library.dynam(“deSolve”, package=”deSolve”, lib.loc=.libPaths()[1])

 

หรือไม่ก็ลองโหลด deSolve ก่อนที่จะเรียกใช้งานพวก shared library (.dll, .so) ครับ

 

 

 

%d bloggers like this: