neural network ใน Mathematica

ใครที่กำลังสับสนอย่างเป็นระบบค่อยเป็นค่อยไปในการประยุกต์ใช้งาน Neural Network ใน Mathematica เช่นผมนี้อาจจะเริ่มศึกษาหรือทำตามค่อยๆทำความเข้าใจของข้อมูลใน links ที่สองข้างล่างนี้ก็ได้นะครับ

https://mathematica.stackexchange.com/questions/123458/how-do-you-make-a-neural-net

https://mathematica.stackexchange.com/questions/124977/qa-mathematica-v-11-neural-networks-a-comprehensive-look-at-layers-net-functi

 

ผมรู้สึกว่า Mathematica ทำให้การสร้าง network สำหรับเรียนรู้อะไรบางอย่างมันสะดวกขึ้นมากเลย ทำให้เราไปโฟกัสที่เรื่องขั้น layers ต่างๆ แทนที่จะไปเสียเวลามากในเรื่องของการนำเข้าข้อมูลแบบต่างๆ

Leave a Reply

%d bloggers like this: