ส่งผ่านค่าจาก url เข้ามาใน shiny app

ตัวอย่างรับค่าจาก url เข้ามาใช้ใน shiny app ครับ

library(shiny)

shinyApp(
 ui = fluidPage(
 textInput("text", "Text",""),
 textInput("text2", "Text2","")
 ),
 server = function(input, output, session) {
 observe({
 query <- parseQueryString(session$clientData$url_search)
 if (!is.null(query[['text']])) {
 updateTextInput(session, "text", value = query[['text']])
 }
 if (!is.null(query[['text2']])) {
 updateTextInput(session, "text2", value = query[['text2']])
 }
 })
 }
)

ลองดูเพิ่มเติมที่ https://shiny.rstudio.com/articles/client-data.html

Leave a Reply

%d bloggers like this: