ปัญหาติดตั้ง PsN บน Rocks

PsN บอกว่าต้องการโมดูล perl Archive::Zip แต่ปรากฏว่า พอลง perl-Archive-Zip หรือ perl-Archive-Any แล้วมันก็ยังมีปัญหา

ตัวโมดูลที่ถูกต้องสำหรับลงบน Rocks (CentOs 6.6) คือ perl-Compress-Raw-Zlip

 

%d bloggers like this: