ติดตั้ง IPO package บน CentOs 6.X

ก่อนติดตั้ง package PIO https://github.com/rietho/IPO/blob/master/vignettes/IPO.Rmd นี้ ใน R ให้

yum install netcdf netcdf-devel

ก่อน ครับแล้วชีวิตจะง่ายขึ้น 🙂

%d bloggers like this: