Export ต่อท้าย file

ปัญหามันมีอยู่ว่าการเขียนข้อมูลเพิ่มในไฟล์ (แถวของ list ตัวเลข) ที่มีขนาดใหญ่มากๆด้วย PutAppend มันเริ่มช้า ถ้าจะทำให้มันเร็วขึ้นต้องเปลี่ยนไปใช้ในแบบการเขียน stream เช่น ถ้ามีไฟล์ที่เป็นตัวเลขขนาด 10000 x 40

Export[“temp.CSV”, RandomReal[1,{10000, 40}], “CSV”];

จะเพิ่มแถวต่อท้ายได้โดย

file = OpenAppend[“temp.CSV”];

newdat = RandomReal[1, {1, 40}];

Export[file, newdat, “CSV”];

WriteString[file, “\n”];  (* เพิ่มเข้าไปเพื่อให้ขึ้นบรรทัดใหม่ *)

Close[file];

%d bloggers like this: