SakNgoi

Tag: RcppArmadillo

Makefile สำหรับใช้กับ แพ็คเกจที่ใช้ RcppArmadillo

พอดีว่าเขียนแพ็คเกจที่มีเรียกใช้งาน armadillo ใน Rcpp แล้วมีปัญหาเวลา compile ในเรื่องของ linking คำแนะนำที่เจอบ่อยๆก็คือให้สร้างไฟล์ Makefile หรือ Makefile.win ไว้ที่เดียวกันกับ src โดยที่ใน Makefile ก็มีการประกาศตัวแปรตามข้างล่างนี้เลยครับ CXX_STD = CXX11 PKG_CXXFLAGS = $(SHLIB_OPENMP_CXXFLAGS) PKG_LIBS = $(SHLIB_OPENMP_CXXFLAGS) $(LAPACK_LIBS) $(BLAS_LIBS) $(FLIBS) หรือแต่ถ้าไม่อยากให้มีปัญหานี้ตั้งแต่แรกก็ให้ใช้ Rcpp แล้วก็สร้างแพ็คเกจจากตัวอย่างที่เขาทำไว้แล้วจากคำสั่ง RcppArmadillo.package.skeleton ครับ

Back to top
%d bloggers like this: