เขียนกราฟด้วยตัวอักษรใน Mathematica

มีคนถามมาว่าจะให้ Mathematica วาดกราฟแต่แทนที่จะให้เป็นเส้น แต่ให้เป็นตัวอักษรแทนจะทำอย่างไร

เราสามารถใช้ Option PlotMarkers ของ ListPlot มาช่วยได้ครับ  ดูตัวอย่างข้างล่างนี้นะครับ

หวังว่าคงพอช่วยได้บ้างนะครับ

sinvalentine

 

การใส่สีพื้นหลังของกราฟจากคำสั่ง Plot

การใส่สีพื้นหลังของกราฟจากคำสั่ง Plot มีหลายวิธีครับ ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างครับ

Plot[Sin[x], {x, 0, 4 \[Pi]}, PlotStyle -> Red, Background -> Gray]

 

Graphics[Inset[
Plot[Sin[x], {x, 0, 4 \[Pi]}, PlotStyle -> White,
Frame -> {True, True, False, False},
FrameStyle -> Directive[White, 12]]], Background -> Gray]

 

bg = Graphics[
Polygon[{{0, 0}, {1, 0}, {1, 1}, {0, 1}},
VertexColors -> {Black, Black, White, White}],
AspectRatio -> Full];
Plot[Sin[x], {x, 0, 4 \[Pi]}, PlotStyle -> Red,
Prolog -> Inset[bg, Scaled[{0, 0}], Scaled[{0, 0}], Scaled[{1, 1}]]]