SakNgoi

Tag: optimisation

มาลองทำให้โค้ดMathematicaรันเร็วขึ้น

โค้ดที่เขียนด้วยMathematicaหรือภาษา Wolfram นั้นมันจะมีวิธีที่ช่วยให้มันรันได้เร็วขึ้นอยู่หลายวิธีครับ ขึ้นกับปัญหาและวิธีการเขียน ที่จะโชว์ให้ดูนี้ผมก็ใช้เทคนิคง่ายๆด้วยการทำ parallel ด้วยคำสั่ง ParallelTable และ compile ด้วยคำสั่ง Compile ครับ  โค้ดตัวอย่างที่จะเอามาลองนี้เป็นโค้ดที่ใช้วาดรูป Mandelbrot set ครับ แบบที่ 1 เป็นโค้ดเริ่มต้นที่ยังไม่มีการทำให้มันเร็วครับเขียนโดยใช้ loop จากคำสั่ง Table AbsoluteTiming[ test1 = Block[{i, x, p}, Table[i = 0; x = 0. I; p = r + I c; While[Abs@x <= Sqrt[2] && i < 9^3, x = x^2 + p; ++i]; […]

Back to top
%d bloggers like this: