คำสั่งหรือfunctionที่สามารถใช้กับ Compile ได้

ถ้าต้องการดูว่าคำสั่งหรือfunction ของ Mathematica ใดบ้างที่สามารถใช้กับ Compile ได้ พิมพ์

Compile`CompilerFunctions[]

{RandomInteger, NonNegative, RotateRight, Break,
System`Private`CompileSymbol, AppendTo, Less, OrderedQ, Times,
NDSolve`FEM`FlattenAll, Equal, Dimensions, TimesBy, Sinc, Coth, Log,
TensorRank, Fold, SubtractFrom, Reverse, ArcCsc, Min, Intersection,
Catch, Internal`Square, Sinh, Compile`GetElement, Count, Outer, Re,
List, Internal`CompileError, Union, Position, Haversine, Xor, SameQ,
Chop, FoldList, Set, ReplacePart, NDSolve`FEM`MapThreadDot,
InverseHaversine, Mod, Product, Internal`StuffBag, Inequality,
ArcCoth, RuleCondition, Compile`IteratorCount, Continue, Which, Exp,
ArcSech, ArcCot, MemberQ, Sqrt, BitNot, Power, Plus, Arg, Abs, Sum,
RandomVariate, Not, Minus, ArcTan, Label, SetDelayed, BitOr,
RandomComplex, ArcCos, ArcSin, Gudermannian, Sec, Erf, Compile`Mod1,
Goto, Or, Ceiling, Sech, RandomChoice, Max, While, Log2,
Internal`BagPart, ArcCsch, OddQ, Drop, ArrayDepth, MatrixQ, Tr,
Apply, Map, EvenQ, Positive, Cases, Prepend, Sin, IntegerDigits,
NestList, Partition, Transpose, FixedPoint, PrependTo, Boole,
Piecewise, SeedRandom, InverseGudermannian, Part, Compile`InnerDo,
UnsameQ, Insert, Switch, Cosh, Dot, FractionalPart, Round, Return,
UnitStep, Range, Scan, Delete, Complement, Tan, ConjugateTranspose,
DivideBy, Random, Flatten, FixedPointList, RotateLeft, ArcSec,
Length, Increment, Do, MapIndexed, Decrement, CompoundExpression,
Subtract, Log10, Implies, AddTo, PreDecrement, Append, Sign, MapAll,
First, LessEqual, Erfc, Compile`SetIterate, Most, Unequal,
RandomSample, Divide, And, BitXor, BitAnd, Rest, Module, RandomReal,
Conjugate, IntegerPart, Table, Out, Nest, MapAt, Tanh, BlockRandom,
Negative, Last, VectorQ, Sort, Cot, MapThread, N, FreeQ,
GreaterEqual, Greater, Take, If, For, DeleteCases, Array, Block, Cos,
Unitize, ArcTanh, Im, Csch, PreIncrement, LucasL, Throw, ArcCosh,
Join, Fibonacci, With, ArcSinh, Select, ComposeList, Csc, Floor,
Quotient, Internal`Bag}

%d bloggers like this: