SakNgoi

Tag: artemisinin resistance

P. falciparum in a patient during treatment with artesunate

หลังจากที่ดูของคนอื่นมานาน ก็เลยลองทำส่งบ้าง 🙂 มันเป็นโมเดลที่จำลองว่าปริมาณของเชื้อมาลาเรียในร่างกายของคนไข้จะเปลี่ยนไปอย่างไรระหว่างการรักษาด้วยยาอาทีซูเนท http://demonstrations.wolfram.com/AModelOfPlasmodiumFalciparumPopulationDynamicsInAPatientDuri/

จาก f1000.com

http://f1000.com/8615961 by Christopher Plowe Intrahost modeling of artemisinin resistance in Plasmodium falciparum. S Saralamba, W Pan-Ngum,…, AM Dondorp, LJ White Proc Natl Acad Sci U S A 2011 Jan 4 108 1:397-402 PMID 21173254 DOI 10.1073/pnas.1006113108 Evaluation details: Sections: Genomics,Immunity to Infections,Cellular Microbiology & Pathogenesis,Parasitology,Pharmacogenomics,Pharmacokinetics & Drug Delivery,Antimicrobial Agents Comments: Recent reports from clinical trials […]

แบบจำลองการดื้อยา artemisinin ในเชื้อมาลาเรีย Plasmodium falciparum

เมื่อปี 2552 วารสารทางการแพทย์ชื่อ The New England Journal of Medicine ได้มีการตีพิมพ์ผลการศึกษาอันหนึ่งที่ทำให้แพทย์และนักวิจัยเรื่องโรค มาลาเรียต้องกังวลและระวังมากขึ้นในเรื่องของการใช้ยา artemisinin หรือยาอนุพันธ์ของมัน ผลการศึกษานั้นก็คือระยะการกำจัดเชื้อมาลาเรียที่ชื่อ Plasmodium falciparum โดยเฉลี่ยนั้นเพิ่มขึ้นในผู้ป่วยที่กัมพูชาเมื่อเทียบกับผู้ป่วยในไทย (1) ผลการศึกษานี้เป็นเหมือนสัญญาณเตือนอันหนึ่งว่าได้มีการดื้อยา artemisinin เกิดขึ้นแล้ว ความเข้าใจเกื่ยวกับการดื้อยา artemisinin ที่เกิดขึ้นนี้ยังมีอยู่น้อยมาก แต่ในหมู่นักวิจัยด้วยกันก็ได้มีการเสนอสมมุติฐานขึ้นมาอธิบายการดื้อยานี้ โดยข้อสมมุติฐานอันหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากก็คือการดื้อยานี้เป็นผลมาจาก ประสิทธิภาพของยา artemisinin ลดลงที่ระยะ Ring ซึ่งเป็นระยะหนึ่งในช่วงการแพร่เชื้อแบบไม่อาศัยเพศของเชื้อมาลาเรีย การทดสอบสมมุติฐานนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาทั้งในผู้ป่วยและในห้อง ปฏิบัติการแต่ก็ได้มีการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์มาศึกษาสมมุติฐาน นี้ด้วยเช่นกัน (2) ซึ่งผลจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์นี้สนับสุนนสมมุติฐานที่ว่าประสิทธิภาพของยา ลดลงที่ระยะ Ring ของเชื้อมาลาเรียและยังทำนายด้วยว่าถ้าเพิ่มความถี่ของการให้ยา artemisinin เป็น 2 ครั้งต่อวันจะมีประสิทธิภาพในการรักษาดีกว่าการเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า อ้างอิง 1. Dondorp AM, et al. (2009) Artemisinin resistance in […]

Back to top
%d bloggers like this: