Categories
Uncategorized

ใช้ neural network ทำ linear regression ง่ายๆใน ภาษา Wolfram

พอดีเมื่อวานมีพูดแนะนำเทคนิค neural network ในที่ทำงาน แล้วมีคนถามว่าใช้ทำ linear regression ได้ไหม ผมก็บอกว่าได้เลยทำให้ดูเป็นตัวอย่าง code ที่แชร์นี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมทำเมื่อวานครับ ซึ่งก็เริ่มด้วยการ generate ข้อมูลที่ดูเหมือนเป็นเส้นตรงมา จากนั้นก็สร้าง neural network โดยใช้ linear layer ที่มี input กับ output ค่าเดียว โดย loss function ที่ใช้คือ mean square จากกนั้นก็ใช้คำสั่ง NetTrain ในการหา weight กับ bias ของ linear layer จากนั้นก็ลอง plot เปรียบเทียบผลที่ได้กับคำสั่ง LinearModelFit

คำสั่ง NetTrain มันก็เหมือนกับ NMinimize กับ FindMinimum ที่จะหาจุดต่ำสุดของ Function ที่เราสนใจซึ่งในกรณีนี้ก็คือ mean square

Categories
Uncategorized

ให้ค่าตัวแปร array, vector หรือ matrix ใน Stan

ไม่น่าเชื่อว่าจะไม่มีเขียนในเอกสารของ Stan

real x[3] = {1, 2, 3};
vector[3] y = [1, 2, 3];
matrix[3, 3] z = [[1, 2, 3],
         [4, 5, 6],
         [7, 8, 9]];
Categories
Mathematica

สมการชูสามนิ้ว

เห็นน้องๆสร้างสมการคณิตศาสตร์กันเป็นรูปมือกันผมเลยลองเล่นบ้าง เป็นรูปมือชู 3 นิ้ว (พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หรือเปล่า ?)

สมการที่ผมหามาได้มีหน้าตาตามนี้ครับ *มีคนถามมาว่าหามายังไง เดี๋ยว​มาอธิบายให้ครับหลักๆก็อาศัย Fourier series และภาพต้นฉบับก็เอามาจากเวบ https://www.123rf.com/stock-photo/three_finger.html?sti=lei4tdvr1lskwqekk0| ครับ

h3Function[
 t_] := {((30359/31 - 1/17 Sin[23/15 - 16 t] - 
    4/43 Sin[55/36 - 12 t] - 6/23 Sin[29/19 - 9 t] - 
    13/36 Sin[36/23 - 8 t] - 20/31 Sin[39/25 - 6 t] - 
    33/43 Sin[31/20 - 5 t] - 3091/309 Sin[36/23 - 2 t] - 
    92/29 Sin[36/23 - t] + 27/40 Sin[69/44 + 3 t] + 
    9/44 Sin[29/18 + 4 t] + 8/19 Sin[68/43 + 7 t] + 
    2/35 Sin[164/35 + 10 t] + 4/21 Sin[59/37 + 11 t] + 
    1/78 Sin[151/101 + 13 t] + 4/47 Sin[70/43 + 14 t] + 
    2/29 Sin[55/34 + 15 t] + 2/19 Sin[53/33 + 17 t] + 
    2/27 Sin[18/11 + 18 t] + 1/25 Sin[43/27 + 19 t] + 
    1/31 Sin[41/25 + 20 t] + 2/23 Sin[73/45 + 21 t] + 
    1/52 Sin[45/26 + 22 t] + 1/24 Sin[115/72 + 23 t] + 
    1/29 Sin[49/29 + 24 t] + 2/39 Sin[57/35 + 25 t] + 
    1/81 Sin[37/22 + 26 t] + 1/27 Sin[28/17 + 27 t] + 
    1/49 Sin[77/46 + 28 t] + 1/36 Sin[18/11 + 29 t] + 
    1/131 Sin[33/19 + 30 t] + 1/36 Sin[118/71 + 31 t] + 
    1/95 Sin[37/22 + 32 t] + 1/58 Sin[18/11 + 33 t] + 
    1/148 Sin[85/48 + 34 t] + 1/51 Sin[29/18 + 35 t] + 
    1/223 Sin[50/27 + 36 t] + 1/73 Sin[44/27 + 37 t] + 
    1/183 Sin[66/37 + 38 t] + 1/68 Sin[49/30 + 39 t] + 
    1/373 Sin[44/23 + 40 t] + 1/82 Sin[50/31 + 41 t] + 
    1/222 Sin[19/11 + 42 t]) UnitStep[
    15 \[Pi] - t] UnitStep[-11 \[Pi] + t] + (82913/46 - 
    6/31 Sin[12/25 - 34 t] - 2/17 Sin[45/31 - 28 t] - 
    2/7 Sin[21/16 - 26 t] - 15/22 Sin[26/35 - 17 t] - 
    97/39 Sin[69/44 - 9 t] - 116/31 Sin[19/39 - 8 t] - 
    281/108 Sin[57/41 - 7 t] - 138/31 Sin[20/53 - 6 t] - 
    864/23 Sin[31/21 - 2 t] + 13015/73 Sin[39/17 + t] + 
    2183/38 Sin[231/68 + 3 t] + 473/59 Sin[118/47 + 4 t] + 
    253/35 Sin[53/15 + 5 t] + 88/63 Sin[142/41 + 10 t] + 
    39/77 Sin[103/38 + 11 t] + 61/33 Sin[107/33 + 12 t] + 
    32/23 Sin[17/9 + 13 t] + 2/23 Sin[54/25 + 14 t] + 
    5/16 Sin[451/450 + 15 t] + 5/11 Sin[6/53 + 16 t] + 
    9/29 Sin[37/9 + 18 t] + 3/16 Sin[173/38 + 19 t] + 
    3/7 Sin[198/61 + 20 t] + 8/21 Sin[37/15 + 21 t] + 
    7/26 Sin[59/33 + 22 t] + 7/31 Sin[57/65 + 23 t] + 
    1/6 Sin[14/29 + 24 t] + 9/34 Sin[5/16 + 25 t] + 
    3/32 Sin[445/99 + 27 t] + 13/66 Sin[131/34 + 29 t] + 
    7/29 Sin[103/40 + 30 t] + 3/31 Sin[100/99 + 31 t] + 
    2/41 Sin[37/16 + 32 t] + 3/20 Sin[13/28 + 33 t] + 
    9/50 Sin[23/5 + 35 t] + 2/23 Sin[105/23 + 36 t] + 
    3/28 Sin[310/67 + 37 t] + 2/15 Sin[143/45 + 38 t] + 
    4/33 Sin[48/29 + 39 t] + 1/20 Sin[34/57 + 40 t] + 
    1/32 Sin[125/43 + 41 t] + 3/37 Sin[49/44 + 42 t]) UnitStep[
    11 \[Pi] - t] UnitStep[-7 \[Pi] + t] + (28702/23 - 
    4/39 Sin[33/23 - 42 t] - 53/37 Sin[51/76 - 40 t] - 
    4/21 Sin[26/43 - 38 t] - 77/37 Sin[7/25 - 33 t] - 
    5/41 Sin[77/58 - 32 t] - 106/77 Sin[20/19 - 29 t] - 
    71/19 Sin[23/24 - 27 t] - 97/42 Sin[3/28 - 26 t] - 
    127/17 Sin[11/26 - 20 t] - 42/19 Sin[10/71 - 19 t] - 
    142/31 Sin[49/45 - 17 t] - 465/29 Sin[23/20 - 14 t] - 
    418/37 Sin[1/14 - 13 t] - 51/25 Sin[37/29 - 12 t] - 
    365/53 Sin[34/27 - 9 t] - 6795/137 Sin[19/36 - 7 t] - 
    241/16 Sin[11/28 - 6 t] - 5584/29 Sin[19/39 - 2 t] + 
    21149/52 Sin[49/11 + t] + 1701/17 Sin[29/35 + 3 t] + 
    862/35 Sin[26/9 + 4 t] + 667/28 Sin[92/25 + 5 t] + 
    577/78 Sin[79/44 + 8 t] + 193/18 Sin[1/27 + 10 t] + 
    178/27 Sin[71/19 + 11 t] + 359/57 Sin[34/33 + 15 t] + 
    135/38 Sin[91/24 + 16 t] + 91/44 Sin[111/31 + 18 t] + 
    160/29 Sin[118/27 + 21 t] + 84/29 Sin[9/40 + 22 t] + 
    52/19 Sin[114/37 + 23 t] + 113/46 Sin[161/36 + 24 t] + 
    10/33 Sin[2977/744 + 25 t] + 27/16 Sin[37/11 + 28 t] + 
    39/20 Sin[77/31 + 30 t] + 7/9 Sin[51/13 + 31 t] + 
    47/34 Sin[145/31 + 34 t] + 14/29 Sin[86/39 + 35 t] + 
    29/28 Sin[532/145 + 36 t] + 37/28 Sin[80/43 + 37 t] + 
    3/16 Sin[10/13 + 39 t] + 5/26 Sin[35/17 + 41 t]) UnitStep[
    7 \[Pi] - t] UnitStep[-3 \[Pi] + t] + (40485/29 - 
    255/23 Sin[2/21 - 23 t] - 1023/40 Sin[25/16 - 16 t] - 
    148/11 Sin[47/31 - 15 t] - 1781/43 Sin[27/34 - 10 t] - 
    9508/15 Sin[48/37 - t] + 3391/22 Sin[17/25 + 2 t] + 
    2003/35 Sin[22/19 + 3 t] + 3390/61 Sin[89/21 + 4 t] + 
    3313/25 Sin[82/27 + 5 t] + 671/8 Sin[70/41 + 6 t] + 
    574/13 Sin[58/35 + 7 t] + 1293/16 Sin[78/67 + 8 t] + 
    1462/37 Sin[17/21 + 9 t] + 727/32 Sin[96/23 + 11 t] + 
    1747/37 Sin[367/100 + 12 t] + 68/3 Sin[45/91 + 13 t] + 
    1063/31 Sin[41/35 + 14 t] + 54/11 Sin[55/16 + 17 t] + 
    165/8 Sin[224/225 + 18 t] + 135/38 Sin[1/18 + 19 t] + 
    583/63 Sin[113/24 + 20 t] + 205/23 Sin[220/73 + 21 t] + 
    461/33 Sin[7/18 + 22 t] + 53/5 Sin[99/23 + 24 t] + 
    102/25 Sin[82/47 + 25 t] + 63/11 Sin[31/16 + 26 t] + 
    224/27 Sin[117/25 + 27 t] + 121/16 Sin[58/33 + 28 t] + 
    49/9 Sin[21/17 + 29 t] + 107/50 Sin[3/7 + 30 t] + 
    38/9 Sin[139/34 + 31 t] + 55/23 Sin[46/19 + 32 t] + 
    136/39 Sin[44/29 + 33 t] + 13/7 Sin[14/39 + 34 t] + 
    11/3 Sin[26/15 + 35 t] + 285/89 Sin[118/29 + 36 t] + 
    28/19 Sin[13/17 + 37 t] + 53/35 Sin[89/34 + 38 t] + 
    18/19 Sin[114/47 + 39 t] + 39/44 Sin[9/13 + 40 t] + 
    16/29 Sin[185/52 + 41 t] + 69/26 Sin[56/33 + 42 t]) UnitStep[
    3 \[Pi] - t] UnitStep[\[Pi] + t]) UnitStep[Sqrt[
  Sign[Sin[t/
   2]]]], ((-(248369/91) - 1/102 Sin[127/85 - 28 t] - 
    1/31 Sin[59/38 - 18 t] - 1/110 Sin[71/47 - 12 t] - 
    11/28 Sin[57/37 - 5 t] - 3/5 Sin[69/44 - 4 t] - 
    903/139 Sin[36/23 - 2 t] - 773/119 Sin[47/30 - t] + 
    55/23 Sin[41/26 + 3 t] + 9/64 Sin[57/35 + 6 t] + 
    13/23 Sin[65/41 + 7 t] + 1/21 Sin[71/42 + 8 t] + 
    17/37 Sin[27/17 + 9 t] + 18/47 Sin[29/18 + 10 t] + 
    11/40 Sin[51/32 + 11 t] + 5/19 Sin[53/33 + 13 t] + 
    3/16 Sin[21/13 + 14 t] + 3/35 Sin[71/44 + 15 t] + 
    6/37 Sin[47/29 + 16 t] + 2/9 Sin[21/13 + 17 t] + 
    1/19 Sin[139/87 + 19 t] + 1/13 Sin[41/25 + 20 t] + 
    1/113 Sin[37/24 + 21 t] + 1/231 Sin[55/29 + 22 t] + 
    1/12 Sin[34/21 + 23 t] + 1/213 Sin[119/27 + 24 t] + 
    1/199 Sin[41/29 + 25 t] + 1/131 Sin[71/41 + 26 t] + 
    1/57 Sin[28/17 + 27 t] + 1/45 Sin[57/35 + 29 t] + 
    1/98 Sin[22/13 + 30 t] + 1/69 Sin[28/17 + 31 t] + 
    1/836 Sin[91/20 + 32 t] + 1/53 Sin[18/11 + 33 t] + 
    1/246 Sin[64/35 + 34 t] + 1/79 Sin[51/32 + 35 t] + 
    1/126 Sin[44/25 + 36 t] + 1/54 Sin[18/11 + 37 t] + 
    1/306 Sin[65/34 + 38 t] + 1/66 Sin[18/11 + 39 t] + 
    1/171 Sin[97/54 + 40 t] + 1/80 Sin[77/47 + 41 t] + 
    1/212 Sin[79/45 + 42 t]) UnitStep[
    15 \[Pi] - t] UnitStep[-11 \[Pi] + t] + (-(27062/15) - 
    1/21 Sin[49/39 - 42 t] - 1/12 Sin[29/68 - 36 t] - 
    3/22 Sin[12/19 - 33 t] - 2/33 Sin[16/21 - 30 t] - 
    1/15 Sin[2/19 - 27 t] - 3/35 Sin[1/325 - 24 t] - 
    9/20 Sin[58/37 - 19 t] - 30/89 Sin[59/42 - 16 t] - 
    13/24 Sin[22/19 - 13 t] - 16/21 Sin[32/25 - 10 t] + 
    7171/19 Sin[48/29 + t] + 118/5 Sin[39/14 + 2 t] + 
    8283/202 Sin[49/32 + 3 t] + 276/31 Sin[149/36 + 4 t] + 
    245/19 Sin[71/32 + 5 t] + 116/55 Sin[39/22 + 6 t] + 
    8/13 Sin[68/41 + 7 t] + 51/35 Sin[61/19 + 8 t] + 
    13/14 Sin[29/37 + 9 t] + 35/61 Sin[83/25 + 11 t] + 
    19/22 Sin[37/35 + 12 t] + 14/23 Sin[41/18 + 14 t] + 
    13/30 Sin[10/19 + 15 t] + 7/34 Sin[20/7 + 17 t] + 
    13/38 Sin[4/47 + 18 t] + 13/42 Sin[115/41 + 20 t] + 
    13/40 Sin[25/63 + 21 t] + 5/31 Sin[108/25 + 22 t] + 
    17/67 Sin[103/69 + 23 t] + 2/37 Sin[142/33 + 25 t] + 
    2/23 Sin[72/25 + 26 t] + 5/32 Sin[203/53 + 28 t] + 
    3/22 Sin[29/14 + 29 t] + 3/25 Sin[116/37 + 31 t] + 
    6/41 Sin[20/19 + 32 t] + 1/12 Sin[105/31 + 34 t] + 
    3/29 Sin[28/23 + 35 t] + 3/34 Sin[239/60 + 37 t] + 
    4/33 Sin[67/36 + 38 t] + 2/27 Sin[4/31 + 39 t] + 
    2/41 Sin[35/12 + 40 t] + 2/19 Sin[11/17 + 41 t]) UnitStep[
    11 \[Pi] - t] UnitStep[-7 \[Pi] + t] + (-(256299/275) - 
    7/16 Sin[4/35 - 40 t] - 31/29 Sin[7/22 - 39 t] - 
    16/31 Sin[7/22 - 34 t] - 28/23 Sin[29/32 - 33 t] - 
    34/19 Sin[27/26 - 31 t] - 47/25 Sin[21/37 - 27 t] - 
    183/64 Sin[13/15 - 26 t] - 697/209 Sin[13/16 - 20 t] - 
    103/27 Sin[22/51 - 19 t] - 41/42 Sin[4/23 - 15 t] - 
    271/53 Sin[3/43 - 14 t] - 207/38 Sin[59/60 - 13 t] - 
    286/23 Sin[22/27 - 11 t] - 517/54 Sin[33/65 - 8 t] - 
    171/22 Sin[13/30 - 7 t] - 7885/34 Sin[22/59 - t] + 
    8146/43 Sin[28/27 + 2 t] + 10347/22 Sin[28/13 + 3 t] + 
    7433/38 Sin[11/38 + 4 t] + 3353/72 Sin[37/20 + 5 t] + 
    331/46 Sin[170/37 + 6 t] + 1573/131 Sin[37/27 + 9 t] + 
    1999/41 Sin[63/40 + 10 t] + 173/31 Sin[35/32 + 12 t] + 
    656/101 Sin[49/29 + 16 t] + 437/32 Sin[23/22 + 17 t] + 
    114/23 Sin[4 + 18 t] + 71/20 Sin[3/22 + 21 t] + 
    84/37 Sin[69/32 + 22 t] + 143/43 Sin[61/35 + 23 t] + 
    231/68 Sin[5/22 + 24 t] + 92/55 Sin[112/33 + 25 t] + 
    3/2 Sin[1/7 + 28 t] + 41/18 Sin[55/27 + 29 t] + 
    59/46 Sin[153/76 + 30 t] + 16/35 Sin[1/10 + 32 t] + 
    26/77 Sin[8/33 + 35 t] + 50/41 Sin[45/23 + 36 t] + 
    13/25 Sin[8/3 + 37 t] + 40/37 Sin[346/77 + 38 t] + 
    7/34 Sin[37/30 + 41 t] + 1/3 Sin[46/15 + 42 t]) UnitStep[
    7 \[Pi] - t] UnitStep[-3 \[Pi] + t] + (-(43691/25) - 
    108/35 Sin[30/29 - 40 t] - 118/43 Sin[29/22 - 39 t] - 
    89/25 Sin[6/17 - 35 t] - 278/101 Sin[11/37 - 32 t] - 
    89/24 Sin[11/36 - 30 t] - 338/49 Sin[93/94 - 26 t] - 
    155/14 Sin[1/19 - 23 t] - 520/27 Sin[25/34 - 18 t] - 
    3729/233 Sin[15/13 - 17 t] - 1935/22 Sin[59/38 - 13 t] - 
    1624/33 Sin[31/23 - 9 t] - 299/12 Sin[26/43 - 6 t] - 
    8789/23 Sin[36/37 - 4 t] - 794/7 Sin[15/41 - 3 t] - 
    19163/23 Sin[43/36 - 2 t] + 24528/29 Sin[97/30 + t] + 
    2255/24 Sin[144/37 + 5 t] + 29915/277 Sin[233/58 + 7 t] + 
    1494/35 Sin[71/95 + 8 t] + 991/22 Sin[65/14 + 10 t] + 
    3579/61 Sin[31/27 + 11 t] + 537/32 Sin[106/57 + 12 t] + 
    463/42 Sin[18/55 + 14 t] + 1027/29 Sin[31/35 + 15 t] + 
    362/17 Sin[46/13 + 16 t] + 88/27 Sin[131/28 + 19 t] + 
    91/37 Sin[173/39 + 20 t] + 374/29 Sin[48/25 + 21 t] + 
    253/24 Sin[155/33 + 22 t] + 227/33 Sin[1/608 + 24 t] + 
    75/37 Sin[49/30 + 25 t] + 242/23 Sin[249/56 + 27 t] + 
    133/18 Sin[7/5 + 28 t] + 54/25 Sin[1/358 + 29 t] + 
    49/31 Sin[109/28 + 31 t] + 50/33 Sin[1/22 + 33 t] + 
    7/5 Sin[40/43 + 34 t] + 214/55 Sin[89/24 + 36 t] + 
    241/43 Sin[12/25 + 37 t] + 20/13 Sin[280/279 + 38 t] + 
    105/79 Sin[53/19 + 41 t] + 87/26 Sin[65/37 + 42 t]) UnitStep[
    3 \[Pi] - t] UnitStep[\[Pi] + t]) UnitStep[Sqrt[
  Sign[Sin[t/2]]]]}

ทดลอง plot

Categories
IT Uncategorized

computer scientists vs computational scientists

ไปเจอมา ขำดี แต่มันก็จริงนะครับ 555

Computational scientists solve tomorrow’s problems with yesterday’s computers; computer scientists seem to do it the other way around.

– anonymous

Categories
R

a simple pendulum in R

เป็นตัวอย่างที่ผมเขียนขึ้นตอนใช้สอนการเขียน function ในภาษา R ครับ

library(magick)
# the formula for the changing of angle over time 
# https://en.wikipedia.org/wiki/Pendulum
theta <- function(t,period,theta0){
 theta0*cos(2*pi*t/period)
}

# for drawing the pendulum at a given point (x,y), i.e. drawing a line between (0,0) and (x,y)
draw.pendulum <- function(pen.x, pen.y){
 
 pivot.x <- 0
 pivot.y <- 0

 plot(x=pivot.x,y=pivot.y,type = 'l',ylim = c(-1.5,0.1),asp = 1)
 lines(x=c(pivot.x,pen.x),y=c(pivot.y,pen.y))
 points(x = pen.x, y=pen.y,col='red')
}

# calculate the position of the pendulum over time
# l-length of the pendulum
# theta0 - the starting angle (in radian)
# runtime - the simulation time (in seconds)
# step - time step
pendulum <- function(theta0,l,runtime,step = 0.1){
 g <- 9.8
 period <- 2*pi*sqrt(l/g)
 
 times <- seq(0.0,runtime, by = step)

 pen.x <- l*sin(theta(times, period = period,theta0 = theta0)) 
 pen.y <- -l*cos(theta(times,period = period,theta0 = theta0))
 
 output <- matrix(c(times,pen.x,pen.y),ncol = 3)
 return(output)
}


pendulum.sim <- function(theta0, l, runtime, step = 0.1){
 
 sim.data <- pendulum(theta0 = theta0, l=l, runtime = runtime)
 
 ## export each frame as png
 for(i in 1:nrow(sim.data)){
  png(filename = paste0(tempdir(),"/",i,".png"))
  draw.pendulum(sim.data[i,2],sim.data[i,3])
  dev.off()
 }
 
 frames <- image_read(paste0(tempdir(),"/",1:nrow(sim.data),".png"))
 animate <- image_animate(image = frames, fps = 1/step)
 
 return(animate)
 
}

animate <- pendulum.sim(theta0 = pi/4, l = 1, runtime = 10)
print(animate)
Categories
Mathematica

Protected: แยกไข่พยาธิด้วย Neural Network

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Categories
Mathematica

OpenCL ในภาษา Wolfram

มีคนถามมาว่าช่วยทำตัวอย่างให้ดูหน่อยในการใช้ OpenCL ใน Mathematica ซึ่งผมก็บอกไปแล้วว่ามันตัวอย่างเยอะเลยในhelp Mathematica เอง 🙂 แต่ก็ยังอยากให้ผมทำให้ดู ตัวอย่างที่ทำให้ดูก็เป็นการประมาณค่า Pi โดยอาศัยที่เรียกว่า Monte carlo โดยประมาณจากการสุ่มจุดลงในสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีวงกลมรัศมีครึ่งหนึ่งของความยาวด้านสี่เหลี่ยมจัตุรัส แล้วดูว่ามีกี่จุดที่อยู่ในวงกลม ซึ่งค่า Pi จะสามรถประมาณได้จาก

Pi = 4 * จำนวนจุดในวงกลม / จำนวนจุดที่สุ่มมาทั้งหมด

อันนี้เป็น code ที่ผมเขียนโดยใช้ OpenCL ใน Mathematica เพื่อหาดูว่าจุดไหนบ้างที่อยู่ในวงกลมซึ่งมีจุดศูนย์กลาง (0.5,0.5) ในสี่เหลี่ยนจัตุรัส

<< OpenCLLink`

scr = "
 __kernel void myPie( __global double *X, __global double *Y, 
__global mint *inC, mint np) {
   int indx = get_global_id(0);
   double d; //distance
 	if (indx < np) {
 		d = sqrt((X[indx]-0.5)*(X[indx]-0.5)+(Y[indx]-0.5)*(Y[indx]-0.5));
     if(d <= 0.5)
inC[indx] = 1;  
 	}
 }
 ";

fn = OpenCLFunctionLoad[scr, 
 "myPie", {{_Real, _, "Input"}, {_Real, _, "Input"}, {_Integer, _, 
  "Output"}, _Integer}, 16 ];

np = 10^6;
x = OpenCLMemoryLoad[RandomReal[1, np]];
y = OpenCLMemoryLoad[RandomReal[1, np]];
inc = OpenCLMemoryLoad[ConstantArray[0, np]];
Print["my Pi : ", (OpenCLMemoryGet@(fn[x, y, inc, np] // First) // 
  Total)*4.0/np]

OpenCLMemoryUnload[x, y, inc]

ทดลองรันดูสัก 100 ครั้ง โดยที่แต่ล่ะครั้งสุ่มมา 10^7 จุด แล้วดูว่ามันให้ค่าประมาณแตกต่างเท่าไหร่เมื่อเทียบกับค่าจริง (จาก Mathematica) จากรูปด้านล่าง เส้นประสีดำคือที่ได้จากการประมาณ สีแดงคือเส้นค่า Pi จาก Mathematica

ส่วนอีกอันก็เป็นการหมุนภาพ โดยที่มีจุดหมุนอยู่ที่กลางภาพครับ

scr = "
 __kernel void test1( __global float * mat1, __global float * mat2, 
float theta, mint width, mint height) {
   int xIndex = get_global_id(0);
 	int yIndex = get_global_id(1);
 	int indx = xIndex + yIndex*width;
 
 	 if (xIndex >= width || yIndex >= height)
 		return ;
 
 	//image centre
 	float x0 = width/2;
 	float y0 = height/2;
 
 	//relative position
 	int xprime = xIndex-x0;
 	int yprime = yIndex-y0;
 
 	float sinTheta = sin(theta);
 	float cosTheta = cos(theta);
 
 	int nx =(xprime*cosTheta - yprime*sinTheta + x0);
 	int ny =(xprime*sinTheta + yprime*cosTheta + y0);
 	mat2[indx] = mat1[nx + width*ny];
 }
 
 ";

Clear[test];
test = OpenCLFunctionLoad[scr, 
 "test1", {{"Float", _, "Input"}, {"Float", _, "Output"}, 
  "Float", _Integer, _Integer}, {16, 16}, 
 "ShellOutputFunction" -> Print];
Categories
Mathematica Uncategorized

ว่าด้วยเรื่อง Paclets ของภาษา Wolfram

เพิ่งอัพเดท Mathematica ไปใช้ 12.1 แล้วเจอเรื่อง paclet ที่เปลี่ยนไป (ในทางที่ดีขึ้น) เลยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟัง ขอแปะแหล่งข้อมูลไว้ก่อน

1. https://www.wolframcloud.com/obj/tgayley/Published/PacletDevelopment.nb

2. https://www.wolfram.com/broadcast/video.php?sx=paclet&v=2833

3. https://reference.wolfram.com/language/guide/Paclets.html

Categories
Mathematica

เว้นวรรค

มีคนส่งมาถามว่ามีข้อความเป็นภาษาอังกฤษแต่อยากให้เว้นวรรคหรือใส่space ให้หน่อยถ้ามันขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น “AasdfasfdAsdfasd” อยากให้มันเป็น “Aasdfasfd Asdfasd” ผมเขียน script ง่ายให้ดังนี้ครับ

AddSpace[str_] := (StringReplace[str, x_?UpperCaseQ :> ” ” <> x ] // StringTrim)

ซึ่งเป็นภาษา Wolfram ครับ

อันนี้เอามาลองกับชื่อจังหวัดที่พิมพ์ติดกันมา

ที่อยากจะเน้นคือเรื่อง pattern ในภาษา Wolfram นี่มีประโยชน์มาก ทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นครับ

Categories
Mathematica

แบบจำลองการเพิ่มขึ้นของเชื้อมาลาเรียในคน

กำลังเตรียมdraft งานเก่าที่ทำมาหลายปีแล้วไม่ได้มีโอกาสส่งตีพิมพ์สักที เลยเอามาปัดฝุ่นใหม่โดยใช้ Mathematica รู้สึกได้เลยว่า code มันเขียนไม่กี่บรรทัดเอง แถมแชร์ก็ง่าย https://www.wolframcloud.com/obj/sompob/Published/NJW_Im4a.nb