ขำๆแก้ง่วง

ls =
 Table[
  img = CurrentImage[];
  HighlightImage[img,
  {Gray, Values@FacialFeatures[ CurrentImage[], "EyePoints"], Blue, 
   FindFaces[img]}]
  , {i, 30}];

Export["facial.gif", ls, AnimationRepetitions -> Infinity]
txt = "ไปไหนกันหมด";
THfontfam = Select[$FontFamilies, StringTake[#, 2] == "TH" &];

ls = Table[
  Text[Style[txt, RandomColor[30], 
   FontFamily -> RandomChoice[THfontfam], FontSize -> 48], 
  RandomReal[1, {2}], Automatic, RandomReal[{-1, 1}, {2}]], {50}];

Export["vru.gif", 
 Table[Graphics[ls[[1 ;; i]], PlotRange -> {{-1, 2}, {-2, 2}}], {i, 1,
  50}], AnimationRepetitions -> Infinity, "DisplayDurations" -> 0.5]
%d bloggers like this: