ตัวอย่าง code สำหรับsampling แบบขนานใน cmdstan

Mac OS/Linux

for i in {1..4} 
do 
    ./my_model sample random seed=12345 id=$i data file=my_data output file=samples$i.csv & 
done

Windows

for /l %x in (1, 1, 4) do start /b model sample random seed=12345 id=%x data file=my_data output file=samples%x.csv

เอามาจาก cmdstan-guide-2.20.0.pdf

%d bloggers like this: