ว่าด้วย Paclet ของ Mathematica

เดี๋ยวมา ๆ

https://www.wolframcloud.com/objects/b3m2a1/home/building-a-mathematica-package-ecosystem-part-1.html#main-content

https://paclets.github.io/PacletServer/pages/about.html