สร้างเอกสารภาษาไทย pdf กับ RMarkdown

ถ้าจะสร้างเอกสารที่เป็น pdf ด้วย rmarkdown (จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่า Knit) ใน RStudio ก็ต้องมี latex ติดตั้งลงบนเครื่องก่อน สำหรับท่านใดที่ตัดสินใจว่าจะลงผมแนะนำว่าให้ใช้ texlive ครับ และเพื่อตัดปัญหาว่าจะมีปัญหาเรื่อง package ต่างๆของ latex ผมแนะนำว่าก็ลงแบบทุกอย่างเลยแล้วกันครับ กินเนื้อที่ประมาณ 3 GB ครับ อีกอย่างจากประสบการณ์เราก็ไม่ค่อยอัพเดท latex กันบ่อยอยู่แล้ว

ผมใช้ rmarkdown สร้างเอกสารเป็น pdf อยู่บ่อยครั้งแต่ส่วนมากจะเป็นภาษาอังกฤษก็มีช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ต้องทำเป็นภาษาไทยด้วย ก็เลยอยากแชร์อะไรบ้างครับ

code หลักๆ สำหรับให้ rmarkdown  มันสร้างภาษาไทยเป็น pdf ได้ก็เพียง load package ที่จำเป็นสำหรับภาษาไทยใน latex ครับ โดยผมแนะนำว่าเพื่อความง่ายก็ขอให้เข้ารหัสสำหรับเอกสารหรือไฟล์ .Rmd เป็นแบบ Unicode หรือ UTF-8 ครับและก็ใช้ xelatex เป็นตัวโปรแกรมหลักสำหรับ latex ครับ เพราะมันใช้ได้ดีกับภาษาไทยและก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการตัดคำครับเพราะมันสามารถทำได้กับภาษาไทยเราครับ ตัวอย่าง code อยู่ด้านล่างนี้ครับ หลักก็มีแค่ส่วนของ head-includes:

---
title: "ทดสอบ" 
header-includes:
  - \usepackage{xunicode} 
  - \usepackage{xltxtra}
  - \defaultfontfeatures{Scale=MatchLowercase} 
  - \setmainfont[Scale=1.0]{Angsana New} 
  - \XeTeXlinebreaklocale "th"
  - \XeTeXlinebreakskip = 0pt plus 1pt 
output: 
   pdf_document: 
     latex_engine: xelatex
---

## R Markdown ภาษาไทย
อ ะ ไ ร สั ก อ ย่ า ง

มันต้องมีอะไรสักอย่างในจักรวาลนี้

ที่พลัดหลงไปจากมิติกาลเวลา

อะไรสักอย่างที่โคลัมบัสและยูลิซีสตกสำรวจ

อะไรสักอย่างที่นักดาราศาสตร์กรีกและอาหรับมิได้ค้นพบ

อะไรสักอย่างที่ศาสดาของโลกลืมเทศนาสั่งสอน

อะไรสักอย่างที่ขาดหายไประหว่างหลุมดำ

..

```{r cars}
summary(cars)
```

ผลลัพท์ที่ได้ก็ประมาณนี้ครับ

ส่วนใครที่ต้องการสร้างเอกสารแบบแปลกๆสวยๆ ผมอยากแนะนำให้ศึกษา latex เพิ่มครับ แล้วจะรู้ว่าใช้ rmarkdown สร้างเอกสารlatex สะดวกจริงๆ