หาค่า Mode ของข้อมูลที่เป็นแบบต่อเนื่อง(continuous data)

ถ้าต้องการหาค่า mode ของข้อมูลที่เป็นแบบต่อเนื่องไม่ว่าจะทราบdistribution หรือไม่ ใน Mathematica สามารถที่จะใช่ library ที่ชื่อ modeest ใน R ได้ครับ เช่น


<<RLink`
InstallR[]

REvaluate["library(\"modeest\")"]
Clear[mode];
mode=RFunction["function(x){
tmp<-mlv(x,method=\"naive\",1/2)
print(tmp)
}"]
fakedat= RandomVariate[NormalDistribution[10, 1], 1000];
mode[fakedat]

 

%d bloggers like this: