รับงาน

  • รับวิเคราะห์ข้อมูล สร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์
  • รับงานเขียนโปรแกรมด้วยภาษา R และภาษา Wolfram Mathematica (รับเขียนเป็นทั้ง Functions หรือ Packages)
  • รับสอนเขียนโปรแกรมภาษา R และภาษา Wolfram Mathematica

สนใจติดต่อ Shift-Enter: slphyx@outlook.com 081 935 1937

หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บ shift-enter

%d bloggers like this: